huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Nghị quyết HĐND

Nghị Quyết Số: 43/2013/NQ-HĐND ngày 22/7/2013 HĐND huyện

10-28-2014

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

HUYỆN CẨM XUYÊN

 

 

Số: 43/2013/NQ-HĐND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Cẩm Xuyên, ngày 22  tháng 7  năm 2013

 

NGHỊ QUYẾT

V/v phê duyệt Đề án đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội trên địa bàn

 

 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN CẨM XUYÊN

KHÓA XVIII - KỲ HỌP THỨ 6

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 03/12/2004;

C¨n cø Nghị quyết số 09/1998/NQ-CP ngày 31/7/1998 của Chính phủ về “Tăng cường công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới” và Quyết định số 138/1998/QĐ-TTg ngày 31/7/1998 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm”; Nghị quyết số 88/NQ-CP ngày 24/8/2011 của Chính phủ về tăng cường thực hiện các giải pháp trọng tâm đảm bảo trật tự an toàn giao thông;

Xét đề nghị của Uỷ ban nhân dân huyện tại Tờ trình số 5/TTr-UBND ngày      tháng 7 năm 2013,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt Đề án đảm bảo An ninh trật tự an toàn xã hội trên địa bàn (Có đề án kèm theo).

Điều 2.

Giao Ủy ban nhân dân huyện tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

Giao Thường trực HĐND, các Ban HĐND và Qúy vị Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết đã được Hội đồng nhân dân huyện Cẩm Xuyên khóa XVIII, Kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 17/7/2013./.

Nơi nhận:

- TT. HĐND, UBND tỉnh;

- Sở Tư pháp, Trung tâm Công báo tỉnh;

- TT. Huyện ủy, HĐND huyện;

- Chủ tịch, các PCT và UV UBND huyện;

- Phòng Tư pháp, Công an huyện;

- Đại biểu HĐND huyện;

- TT. HĐND và UBND các xã, thị trấn;

- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Đặng Quốc Cương

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________________________

 

ĐỀ ÁN

Đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội trên địa bàn

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 43/2013/NQ-HĐND ngày 22/7/2013
của Hội đồng nhân dân huyện)

_____________________________________________________________________

 

ĐẶT VẤN ĐỀ

Thời gian qua, trong nước, tình hình an ninh nội bộ có nhiều diễn biến mới; các yếu tố đe dọa an ninh gia tăng. An ninh trật tự tại một số địa bàn chiến lược, tình trạng tranh chấp khiếu kiện đông người, tình hình tội phạm và tai tệ nạn xã hội tiếp tục diễn biến phức tạp.

Trước tình hình đó, để chủ động phòng ngừa, tích cực đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, Ủy ban nhân dân huyện xây dựng Đề án đảm bảo an ninh trật tự với các nội dung chủ yếu như sau.

CƠ SỞ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN

Căn cứ Nghị quyết số 09/1998/NQ-CP ngày 31/7/1998 của Chính phủ về “Tăng cường công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới”; Quyết định số 138/1998/QĐ-TTg ngày 31/7/1998 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm”; Nghị quyết số 88/NQ-CP ngày 24/8/2011 của Chính phủ về tăng cường thực hiện các giải pháp trọng tâm đảm bảo trật tự an toàn giao thông;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh khóa XVII; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện khoá XXX; tình hình an ninh trật tự và những nhân tố tác động, chi phối công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

 

NỘI DUNG ĐỀ ÁN

I. THỰC TRẠNG

1. Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn:

Thời gian qua, tình hình an ninh trật tự có những diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất ổn định, ảnh hưởng an ninh trật tự trên địa bàn: mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân nhất là khiếu kiện liên quan đến đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng, địa giới hành chính, việc thực hiện các chế độ chính sách... ; hoạt động của các loại tội phạm hình sự, tai nạn, tệ nạn xã hội tiếp tục có những diễn biến mới, số đối tượng nghiện ma túy trên địa bàn gia tăng, xuất hiện mua bán và sử dụng ma túy tổng hợp; phạm pháp hình sự, trọng án nhất là các loại tội phạm giết người, cướp, cướp giật có xu hướng tăng; các vụ đánh bạc nhỏ lẻ xẩy ra ở nhiều nơi, nhất là dịp tết Nguyên đánhoạt động mại dâm, tai nạn giao thông đang tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp.

2. Nguyên nhân của thực trạng trên:

- Một số cán bộ, nhân dân còn chủ quan, mất cảnh giác trước âm mưu “Diễn biến hòa bình”, “Bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch. Ý thức chấp hành pháp luật và ý thức cảnh giác của người dân trong việc quản lý tài sản, phát hiện, tố giác tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật chưa cao.

- Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và các mô hình liên gia tự quản, tự quản về an toàn giao thông, gia đình - công sở an toàn, công dân gương mẫu chưa thực sự bền vững, chưa phát động liên tục, chưa tạo thành hoạt động thường xuyên.

- Công tác giáo dục chính trị, giáo dục pháp luật nâng cao nhận thức cho cán bộ và nhân dân chưa thường xuyên, hiệu quả chưa cao. Công tác quản lý đất đai, tài chính, quản lý xã hội còn nhiều thiếu sót, tiềm ẩn gây mất trật tự an ninh ở cơ sở.

- Vai trò tham mưu cơ quan Công an ở một số cơ sở, lĩnh vực thiếu kịp thời, hiệu quả chưa cao. Công tác nắm bắt, dự báo tình hình, quản lý địa bàn, quản lý đối tượng có nơi, có lúc chưa được tốt. Sự phối kết hợp giữ các cơ quan, đơn vị địa phương trong công tác đảm bảo an ninh trật tự lúc chưa chặt chẻ.

II. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP:

1. Mục tiêu:

Chủ động phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh làm thất bại âm mưu, ý đồ của các thế lực thù địch, các đối tượng lợi dụng “dân chủ”, “nhân quyền”, “tôn giáo”; phòng ngừa, đấu tranh làm giảm các loại tội phạm, tai nạn giao thông và các tệ nạn xã hội, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo quốc phòng của địa phương; phục vụ Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn huyện nhà.

2. Nhiệm vụ:

2.1. Đảm bảo ổn định an ninh chính trị: Chủ động phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch thực hiện chiến lược “Diễn biến hòa bình”; hoạt động của các tổ chức phản động, các phần tử xấu lợi dụng các vấn đề “dân chủ”, “nhân quyền” nhằm xâm phạm an ninh quốc gia…; Chủ động nắm tình hình, giải quyết dứt điểm các vấn đề xảy ra tại cơ sở, không để tạo thành điểm nóng, không để hình thành các mầm mống gây mất an ninh trật tự, các sơ hở để các thế lực thù địch lợi dụng; Xây dựng các phương án bảo vệ an toàn các các đoàn khách quốc tế, nguyên thủ quốc gia, các hội nghị, sự kiện quan trọng trên địa bàn huyện; thực hiện tốt công tác bảo vệ nội bộ, bảo vệ bí mật Nhà nước,...

2.2. Kiềm chế, đẩy lùi tội phạm và tai, tệ nạn xã hội: Nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, điều tra làm rõ các vụ trọng án, bắt, xử lý đúng người, đúng tội, không để oan sai, không để lọt tội phạm. Mở các đợt cao điểm tấn công truy quét tệ nạn xã hội (ma túy, mại dâm, cờ bạc,...), từng bước xây dựng huyện Cẩm Xuyên là địa bàn trong sạch về ma túy, mại dâm; tăng cường các biện pháp nhằm làm giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí một cách bền vững.

2.3. Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực an ninh trật tự: Tăng cường tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm những trường hợp sai phạm trên lĩnh vực giao thông. Thực hiện tốt công tác quản lý hộ tịch, hộ khẩu, quản lý cư trú,...; quản lý các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, phòng cháy, chữa cháy, quản lý hoạt động của người nước ngoài,...; quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ,... Hàng năm cấp từ 10.000 đến 12.000 chứng minh nhân dân cho công dân, đảm bảo đúng số lượng, không để sai sót xảy ra.

2.4. Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc: Chú trọng xây dựng lực lượng Công an cấp xã vững mạnh, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tác phong, tinh thần, trách nhiệm cao với công việc. Chỉ đạo hoạt động hiệu quả, thiết thực đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự của các mô hình tổ liên gia tự quản, an toàn làm chủ, các phong trào, cuộc vận động,...; phát huy tinh thần tố giác tội phạm của nhân dân, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa lực lượng công an với các ban, ngành, đoàn thể trong việc thực hiện các đề án, nghị quyết liên tịch, quy chế phối hợp,...

3. Giải pháp:

3.1. Giải pháp chung:

- Tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng, nâng cao hiệu lực quản lí nhà nước của chính quyền, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác đảm bảo an ninh trật tự. Phát huy dân chủ cơ sở, mọi chủ trương, kế hoạch về thực hiện công tác an ninh trật tự tại cơ sở hợp ý dân, đảm bảo dân biết, dân bàn, dân làm và dân kiểm tra, giám sát, tạo sự đồng thuận cao trong quần chúng nhân dân.

- Thực hiện thắng lợi công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đấu tranh chống các hiện tượng chủ nghĩa cá nhân, tư tưởng cơ hội thực dụng, suy thoái, lệch lạc về tư tưởng, chính trị trong một số cán bộ, đảng viên và nhân dân. Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết hội nghị TW4 (khóa XI) một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay và Chỉ thị 35, Kết luận 05 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Quyết định 33 của Uỷ ban nhân dân tỉnh “Về xiết chặt kỷ luật kỷ c­ương hành chính trong đội ngũ cán bộ công chức, viên chức và cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang”.

- Tăng cường công tác giáo dục quần chúng nhân dân, giáo dục truyền thống cách mạng, tinh thần yêu nước; giáo dục ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật; cảnh giác với âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phát hiện tố giác các loại tội phạm...

- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể thường xuyên đẩy mạnh công tác nắm và dự báo tình hình để kịp thời phát hiện những diễn biến phức tạp, nẩy sinh trong quá trình triển khai thực hiện các chính sách kinh tế, văn hóa, xã hội… tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh trật tự, chủ động xây dựng, thực hiện các kế hoạch phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn.

 

3.2. Giải pháp cụ thể:

3.2.1. Đảm bảo ổn định an ninh chính trị:

- Chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu giải quyết dứt điểm tình hình, vụ việc tranh chấp đất đai, địa giới hành chính; giải phóng mặt bằng các dự án; tình hình mâu thuẫn, khiếu kiện trong nội bộ nhân dân; việc thực hiện các chế độ, chính sách,... Kịp thời khắc phục những sơ hở, thiếu sót có thể dẫn đến khiếu kiện; những muân thuẫn, mất đoàn kết trong nội bộ, kẻ địch có thể lợi dụng hoạt động tuyên truyền, xuyên tạc, thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình”, “bạo loạn lật đổ”, kích động quần chúng gây phức tạp tình hình an ninh trật tự.

- Xây dựng, triển khai các kế hoạch bảo vệ an toàn tuyệt đối các đoàn khách quốc tế, đoàn đại biểu của Đảng, Nhà nước, cấp trên về thăm, làm việc. Bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, sự kiện chính trị, kinh tế, xã hội diễn ra trên địa bàn.

- Thực hiện công tác nắm tình hình, chủ động xây dựng, thực hiện các phương án đảm bảo an ninh trật tự trong việc triển khai thực hiện các công trình, dự án kinh tế - xã hội trọng điểm trên địa bàn; trong quá trình quản lý, khai thác và sử dụng nguồn tài nguyên của địa phương,...

- Thực hiện tốt công tác quản lý đối với hoạt động của người nước ngoài, Việt Kiều trên địa bàn; người địa phương xuất cảnh, lao động trái phép tại nước ngoàiPhát hiện, đấu tranh với các đối tượng tổ chức người trốn đi, ở lại nước ngoài trái phép; đấu tranh với tội phạm buôn bán người, tội phạm khủng bố,...

- Nắm tình hình, tham mưu giải quyết các vấn đề phức tạp nảy sinh trong sinh hoạt động tôn giáo. Đấu tranh, xử lý đối với các hoạt động vi phạm Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo, mê tín dị đoan; các hoạt động truyền đạo, sinh hoạt tôn giáo trái phép, hoạt động tà đạo,... gây mất ổn định trên địa bàn. Tập trung giải quyết dứt điểm đối với những cơ sở tôn giáo đang có tranh chấp đất đai, cơi nới, mở rộng khuôn viên thờ tự,… Quan tâm công tác phát triển đảng viên, xây dựng, củng cố đội ngũ cốt cán vùng giáo,...

- Xây dựng và thực hiện các kế hoạch đảm bảo an ninh trên các lĩnh vực y tế, giáo dục, an ninh văn hóa, an ninh thông tin, an ninh tuyến biển,...

3.2.2. Kiềm chế, đẩy lùi tội phạm và tệ nạn xã hội:

- Tăng cường lãnh đạo thực hiện các mặt công tác ngành công an. Quản lý đối tượng có tiền án, tiền sự, đối tượng tù được hưởng án treo, cải tạo không giam giữ, đối tượng có biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội. Lập hồ sơ đưa vào diện quản lý, giáo dục tại cơ sở theo Nghị định 163/CP của Chính phủ và lập hồ sơ đưa đi Cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng những đối tượng đủ điều kiện theo quy định; sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, biện pháp pháp luật, biện pháp hành chính,... để phát hiện, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; kịp thời răn đe, giáo dục những đối tượng có biểu hiện côn đồ, càn quấy, coi thường pháp luật; tổ chức truy bắt các đối tượng truy nã nguy hiểm còn lẫn trốn trên địa bàn và đối tượng trốn thi hành án.

- Thường xuyên mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, nhất là tội phạm hình sự nguy hiểm, chống người thi hành công vụ, hoạt động mại dâm, cờ bạc, mua bán, tàng trử, sử dụng trái phép chất ma túy. Tăng cường tuần tra, kiểm soát vũ trang trên các tuyến giao thông và địa bàn trọng điểm, phức tạp; khảo sát, tập trung lực lượng xóa các tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội.

- Tập trung lực lượng điều tra, khám phá nhanh các vụ trọng án, các loại tội phạm; truy tố, xét xử kịp thời, nghiêm minh, đảm bảo đúng người, đúng tội, không làm oan sai người vô tội, không để lọt tội phạm; tăng cường xét xử lưu động nhằm răn đe, giáo dục chung.

- Soát xét, nắm chắc số đối tượng nghiện ma túy tại các địa bàn, tổ chức tốt việc cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng dân cư, có biện pháp quản lý, kiểm soát chặt chẽ không để ma túy lây lan, xâm nhập vào trường học, địa bàn. Mỗi năm lập hồ sơ đưa từ 10 đến 15 đối tượng nghiện ma túy vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

- Phát hiện và khắc phục kịp thời những sơ hở, thiếu sót trong quản lý kinh tế, quản lý xã hội, chủ động phòng ngừa từ xa, đấu tranh loại bỏ các nguyên nhân xã hội, các điều kiện phạm tội. Hướng nghiệp, dạy nghề, tạo việc làm cho các đối tượng tù tha, đi Cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng về địa phương, có chính sách hỗ trợ, vay vốn để họ có việc làm.

- Chủ động phát hiện và ngăn chặn những hành vi bạo lực trong gia đình, bạo lực trong học đường hoặc những mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân dễ dẫn đến các vụ trọng án, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng…

3.3.3. Kiềm chế, giảm thiểu tai nạn giao thông:

- Cũng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của các Ban an toàn giao thông huyện, xã, thị trấn. Tổ chức sơ kết, tổng kết các chuyên đề đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn; tổ chức các hội nghị, diễn đàn lắng nghe ý kiến của nhân dân, trưng cầu hiến kế trong công tác kiềm chế, giảm thiểu tai nạn giao thông. Học tập, áp dụng các mô hình, phương pháp hiệu quả của các đơn vị trong công tác đảm bảo an toàn giao thông.

- Quy hoạch xây dựng các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông trên địa bàn; kiểm tra, giám sát việc thực hiện các dự án đảm bảo đúng tiến độ, quy hoạch, chất lượng,... Khảo sát, xoá các điểm đen về an toàn giao thông trên các tuyến đường; triển khai lắp đặt hệ thống biển cảnh báo về tình hình trật tự an toàn giao thông và tai nạn giao thông trên các tuyến có mật độ phương tiện lưu thông cao và thường xảy ra tai nạn giao thông.

- Tăng cường kiểm tra, giải tỏa các điểm lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường,... đảm bảo hành lang an toàn giao thông, nhất là các tuyến Quốc lộ 1A, tỉnh lộ 4, tỉnh lộ 11, đường cứu hộ cứu nạn Kẻ Gỗ, đường quốc phòng vành đai ven biển 19/5 và các điểm họp chợ xâm phạm hành lang an toàn giao thông. Kiến nghị, xử lý các điểm bất cập trong quy hoạch về giao thông gắn với việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới.

- Tăng cường quản lý các phương tiện giao thông đường bộ, đường thuỷ; tổ chức tốt công tác đăng ký, quản lý xe mô tô; tập trung giải quyết dứt điểm hiện trạng lưu hành xe công nông, xe hết niên hạn sử dụng. Phối hợp với tỉnh sớm triển khai, phát triển mạng lưới vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt tuyến Thiên Cầm - thành phố Hà Tĩnh.

- Tăng cường công tác tuần tra kiểm soát về trật tự an toàn giao thông; huy động lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an các xã, thị trấn và các lực lượng cảnh sát khác cùng tham gia tuần tra, kiểm soát; vừa kết hợp công khai với hoá trang, sử dụng đồng bộ các phương tiện kỷ thuật nghiệp vụ để phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông. Tập trung điều tra, truy tố, xét xử kịp thời những vụ tai nạn giao thông gây hậu quả nghiêm trọng mà lỗi do chính người điều khiển phương tiện gây ra. Tổ chức tuần tra kiểm soát đường thủy để xử lý các đối tượng khai thác cát trái phép trên các dòng sông, cửa biển trên địa bàn.

- Xây dựng các phương án, kế hoạch đảm bảo an toàn giao thông việc thực hiện dự án mở rộng đường Quốc lộ 1A, việc triển khai thu phí cầu Rác,...

3.3.4. Nâng cao hiệu quả công tác quản lí nhà nước về an ninh trật tự:

- Giao trách nhiệm người đứng đầu đơn vị, địa phương trong công tác quản lí nhà nước nước về an ninh trật tự trên các lĩnh vực, trước hết là trách nhiệm tham mưu của cơ quan chức năng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp, thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và đơn vị đóng trên địa bàn.

- Quán triệt phổ biến văn bản pháp luật, tổ chức tập huấn, đào tạo chuyên môn quản lí nhà nước, việc thực hiện các quy định về quản lí nhà nước đối với lực lượng làm công tác quản lí nhà nước về an ninh trật tự trên địa bàn, các cơ quan ban ngành, các cơ sở kinh doanh,...

- Chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả các biện pháp quản lý hộ tịch, hộ khẩu, quản lý tạm trú, tạm vắng; quản lý các cơ sở kinh doanh có điều kiện (dịch vụ Karaoke, Internet, Photocoppy, kinh doanh băng đĩa, các ấn phẩm văn hóa), quản lý phòng cháy, chữa cháy; quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; quản lý tốt hoạt động của người nước ngoài, việt kiều trên địa bàn, hoạt động xuất cảnh, lao động tại nước ngoài; quản lý các hoạt động khai thác tài nguyên, môi trường, quản lý và sử dụng đất...

- Tổ chức kiểm tra, chấn chỉnh, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm các quy định về quản lí nhà nước đối với an ninh trật tự trên địa bàn.

3.3.5. Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

- Tăng cường xây dựng lực lượng công an cơ sở vững mạnh. Xây dựng kế hoạch, quy hoạch, bố trí, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, điều lệnh cho lực lượng Công an; đầu tư các trang thiết bị, công cụ hỗ trợ,... nhằm nâng cao năng lực, trách nhiệm và phát huy vai trò của lực lượng công an về bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn.

- Củng cố, nhân rộng và phát huy tốt hiệu quả các mô hình tự quản về an ninh trật tự như: tổ liên gia tự quản về an ninh trật tự; mô hình địa bàn trong sạch không có ma túy, mô hình tổ tự quản về an toàn giao thông; mô hình gia đình, công sở an toàn, công dân gương mẫu. Tăng cường chỉ đạo thực hiện các phong trào, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở cộng đồng dân cư”; xây dựng thôn xóm không có tệ nạn xã hội và tội phạm... nhằm đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

- Đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp để tổ chức vận động quần chúng tích cực tham gia công tác đảm bảo an ninh chính trị; phòng ngừa, đấu tranh, tố giác tội phạm, làm giảm tai nạn giao thông và các tệ nạn xã hội; chăm lo cũng cố hệ thống chính trị tại cơ sở. Kết hợp chặt chẽ an ninh với quốc phòng, an ninh - quốc phòng với kinh tế ngay từ khi hoạch định từng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

- Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các ban ngành, đoàn thể trong việc thực hiện các thông tư liên tịch, đề án, quy chế phối hợp đảm bảo an ninh trật tự.

KẾT LUẬN

Đảm bảo an ninh trật tự là công tác thường xuyên, liên tục, có ý nghĩa quan trọng, là tiền đề phát triển kinh tế, xã hội huyện nhà, nhân tố quan trọng quyết định thực hiện thắng lợi Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới. Công tác đảm bảo an ninh trật tự đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của cấp ủy Đảng; sự quản lý, điều hành của Chính quyền và sự vào cuộc của các Ban, ngành, đoàn thể. Phát huy sức mạnh của cả Hệ thống chính trị trong việc thực hiện đề án, trong đó lực lượng Công an huyện làm nòng cốt. Các cấp, các ngành theo chức năng, nhiệm vụ tích cực triển khai thực hiện Đề án có hiệu quả. Đưa việc thực hiện các nội dung của đề án vào tiêu chí đánh giá thi đua hàng năm của các xã, thị trấn và các cơ quan, đơn vị; là căn cứ quan trọng để đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành tiêu chí thứ 19 trong bộ tiêu chí về Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới của các xã. Định kỳ tổ chức sơ kết, đánh giá, rút kinh nghiệm trong việc thực hiện Đề án./.