huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Nghị quyết HĐND

Nghị Quyết Số: 41/2013/NQ-HĐND ngày 22/7/2013 HĐND huyện

10-28-2014

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

HUYỆN CẨM XUYÊN

 

 

Số: 41/2013/NQ-HĐND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

           Cẩm Xuyên, ngày 22 tháng 7 năm 2013

           

NGHỊ QUYẾT

Về việc phê chuẩn điều chỉnh tăng, giảm thu ngân sách năm 2013

 

 

 

 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN CẨM XUYÊN

KHÓA XVIII - KỲ HỌP THỨ 6

 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Quyết định số 29/2010/QĐ-UBND ngày 29/12/2010 của UBND tỉnh về việc quy định tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách giai đoạn 2011-2015;

Sau khi xem xét Tờ trình số 62 /TTr-UBND ngày 10/7/2013 về việc điều chỉnh tăng thu, giảm thu ngân sách nhà nước năm 2013 và Báo cáo thu - chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2013 của Uỷ ban nhân dân huyện,

QUYẾT NGHỊ:

 

Điều 1. Phê chuẩn điều chỉnh dự toán tăng thu, giảm thu ngân sách Nhà nước năm 2013 của các đơn vị như sau:

TT

Nội dung

Tổng cộng

Phân chia các cấp ngân sách(đồng)

NST

NSH

NSX

A

Điều chỉnh tăng thu

3.500.000.000

320.000.000

2.100.000.000

1.080.000.000

1

Cẩm Thịnh

2.500.000.000

220.000.000

1.500.000.000

780.000.000

 

- Thuế GTGT

2.200.000.000

220.000.000

1.320.000.000

660.000.000

 

- Thuế Tài nguyên

300.000.000

 

180.000.000

120.000.000

2

Cẩm Lĩnh TGTGT

500.000.000

50.000.000

300.000.000

150.000.000

3

Cẩm Quan TGTGT

500.000.000

50.000.000

300.000.000

150.000.000

B

Điều chỉnh giảm

3.500.000.000

320.000.000

2.100.000.000

1.080.000.000

1

Cẩm Quang 

1.550.000.000

150.000.000

930.000.000

470.000.000

 

- Thuế GTGT

1.500.000.000

150.000.000

900.000.000

450.000.000

 

- Thuế Tài nguyên

50.000.000

 

30.000.000

20.000.000

2

Cẩm Huy TGTGT

500.000.000

50.000.000

300.000.000

150.000.000

3

Cẩm H­ưng

600.000.000

45.000.000

360.000.000

195.000.000

 

- Thuế GTGT

450.000.000

45.000.000

270.000.000

135.000.000

 

- Thuế tài nguyên

150.000.000

 

90.000.000

60.000.000

4

Cẩm Trung

200.000.000

10.000.000

120.000.000

70.000.000

 

- Thuế GTGT

100.000.000

10.000.000

60.000.000

30.000.000

 

- Thuế tài nguyên

100.000.000

 

60.000.000

40.000.000

5

Cẩm Nh­­ượng TGTGT

500.000.000

50.000.000

300.000.000

150.000.000

6

Cẩm Phúc TGTGT

100.000.000

10.000.000

60.000.000

30.000.000

7

Cẩm Lộc TGTGT

50.000.000

5.000.000

30.000.000

15.000.000

Đồng thời trên cơ sở tỷ lệ điều tiết, giảm trợ cấp cân đối của 3 xã và tăng trợ cấp cân đối cho 7 xã như sau:

 

TT

Nội dung

Số tiền( đồng)

A

Điều chỉnh giảm trợ cấp cân đối của các xã

1.080.000.000

1

Cẩm Thịnh

780.000.000

2

Cẩm Lĩnh

150.000.000

3

Cẩm Quan

150.000.000

B

Điều chỉnh tăng trợ cấp cân đối cho các xã

1.080.000.000

1

Cẩm Quang

470.000.000

2

Cẩm Huy

150.000.000

3

Cẩm H­ưng

195.000.000

4

Cẩm Trung

70.000.000

5

Cẩm Nh­­ượng

150.000.000

6

Cẩm Phúc

30.000.000

7

Cẩm Lộc

15.000.000

Điều 2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban HĐND và quý vị Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết đã được Hội đồng nhân dân huyện Cẩm Xuyên khóa XVIII, Kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 17/7/2013./.

 

Nơi nhận:

- TT. HĐND, UBND tỉnh;

- Sở Tài chính, Sở Tư pháp;

- Trung tâm Công báo tỉnh;

- TT. Huyện ủy, TT. HĐND huyện;

- Chủ tịch, các PCT và UV UBND huyện;

- Phòng: Tư pháp, TC-KH huyện;

- Đại biểu HĐND huyện;

- TT. HĐND và UBND các xã, thị trấn;

- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Đặng Quốc Cương