huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Nghị quyết HĐND

Nghị Quyết Số: 40/2013/NQ-HĐND ngày 22/7/2013 HĐND huyện

10-28-2014

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
HUYỆN CẨM XUYÊN

 

 

 

Số: 40/2013/NQ-HĐND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

Cẩm Xuyên, ngày 22  tháng  7  năm 2013

 

NGHỊ QUYẾT

Về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2012

 

 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN CẨM XUYÊN

KHOÁ XVIII - KỲ HỌP THỨ 6

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 73/2003/NĐ-CP ngày 23 tháng 06 năm 2003 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế xem xét, quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện tại Tờ trình số 59/TTr-UBND ngày 09 tháng 7 năm 2013,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn quyết toán thu - chi ngân sách năm 2012 như sau:

I. Tổng thu ngân sách (Phần huyện hưởng): 431.006.979.498 đồng;

Trong đó: - Thu trên địa bàn:                     26.323.926.391 đồng;

- Thu bổ sung ngân sách cấp trên: 373.866.757.185 đồng;

+ Trợ cấp cân đối:                     202.839.000.000 đồng;

+ Trợ cấp có mục tiêu:              171.027.757.185 đồng;

- Thu chuyển nguồn:                 25.793.920.422 đồng;

- Thu các khoản thu để lại quản lý qua NS:5.020.375.500 đồng;

- Kết dư ngân sách năm trước:   2.000.000 đồng;

II . Tổng chi ngân sách:                           431.006.979.498 đồng;

Trong đó: - Chi ngân sách huyện:               265.646.085.246 đồng;

+ Chi đầu tư phát triển:             30.560.374.200 đồng;

+ Chi thường xuyên:                 235.085.711.046 đồng;

-  Chi trợ cấp khối xã:               38.811.110.801 đồng;

-  Chi chuyển nguồn:                26.549.783.451 đồng;

III. Kết dư ngân sách:                               0 đồng.

Điều 2.

Giao UBND huyện công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2012 đã được HĐND huyện phê duyệt theo đúng luật định.

Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban HĐND và quý vị Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết đã được Hội đồng nhân dân huyện Cẩm Xuyên khoá XVIII,
Kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 17/7/2013./.

 

 Nơi nhận:

- TT. HĐND, UBND tỉnh Hà Tĩnh;

- Các Sở: Tư pháp, Tài chính;

- Trung tâm Công báo Hà Tĩnh;

- TT. Huyện ủy, TT. HĐND huyện;

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;

- UBMTTQ và các Đoàn thể huyện;

- Đại biểu HĐND huyện;

- Phòng: TC-KH, Tư pháp huyện;

- Kho bạc Nhà nước huyện;

- TT. HĐND, UBND các xã, thị trấn;

- Lưu: VT, TC-KH.

CHỦ TỊCH 


Đặng Quốc Cương