huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Thông tin kinh tế

Thẩm định đề án xây dựng huyện Cẩm Xuyên đạt chuẩn NTM giai đoạn 2016-2020.

06-13-2016

      Văn phòng điều phối NTM tỉnh vừa tổ chức thẩm định Đề án xây dựng huyện Cẩm Xuyên đạt chuẩn NTM giai đoạn 2016-2020. Dự hội nghị ở tỉnh có các thành viên Văn phòng điều phối NTM, đại diện các sở ban nghành cấp tỉnh. Ở huyện có đồng chí Hà Văn Bình – Phó bí thư thường trực huyện ủy,  Ban chỉ đạo Văn phòng điều phối NTM huyện, Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành cấp huyện, Bí thư, chủ tịch 25 xã trong toàn huyện. Đồng chí Trần Huy Oánh –  Phó giám đốc Sở Nông nghiệp,Chánh văn phòng điều phối NTM tỉnh, đồng chí Đặng Quốc Cương – UVBCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị.

 


Hội nghị thẩm định Đề án xây dựng huyện Cẩm Xuyên đạt chuẩn NTM giai đoạn 2016-2020

 

   Từ khi thực hiện chủ trương của Đảng và nhà nước về xây dựng NTM, đến nay huyện Cẩm Xuyên đã có 7/ 25 xã về đích NTM và  năm 2016  có 3 xã đăng ký về  đích NTM gồm Cẩm Vinh, Cẩm Phúc và Cẩm Huy. Trên cơ sở các bộ tiêu chí huyện đạt chuẩn NTM theo Quyết đinh 558 của Thủ tướng chính phủ về Ban hành tiêu chí huyện NTM  và bộ tiêu chí huyện nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. Huyện Cẩm Xuyên đã rà soát, đánh giá và xây dựng đề án xây dựng huyện đạt chuẩn NTM gia đoạn 2016-2020.

    Theo  đề án huyện Cẩm Xuyên trình tại cuộc thẩm định số tiêu chí đạt được 1 tiêu chí về hệ thống chính trị, an ninh trật tự. Số tiêu chí đạt từ 80-90% có 4 tiêu chí gồm: Thủy lợi, Điện, Y tế - Văn hóa – Giáo dục, Hệ thống tổ chức, chỉ đạo, điều phối thực hiện Chương trình xây dựng NTM. Số tiêu chí đạt dưới 80% có 4 tiêu chí : Quy hoạch; Giao thông, Môi trường; Sản xuất kinh doanh. Tổng nguồn vốn thực hiện Đề án xây huyện Cẩm Xuyên đạt chuẩn NTM  hơn 1 nghìn tỷ đồng  

    Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện đề án xây dựng huyện đạt chuẩn NTM vẫn còn có nhiều khó khăn như lao động trong nông nghiệp có sự chuyển biến lớn; Một số tiêu chí yêu cầu về đầu tư hoàn thiện cở sở vật chất, hạ tầng thực hiện rất khó khăn, cần có nguồn lực lớn; Mức độ đạt các tiêu chí còn thấp. ..

 


Tại cuộc họp đại diện các sở ban ngành cơ bản thống nhất đề án
xây dựng huyện Cẩm Xuyên đạt chuẩn huyện NTM giai đoạn 2016-2020

 

    Tại cuộc họp đại diện các sở ban ngành cơ bản thống nhất đề án xây dựng huyện Cẩm Xuyên đạt chuẩn huyện NTM giai đoạn 2016-2020. Đồng thời nhiều ý kiến đề nghị huyện Cẩm Xuyên cần ra soát lại, đánh giá lại các tiêu chí như: cần rà soát lại hệ thống giao thông, một số tuyến đường huyện chưa đạt chuẩn, cần điều chỉnh lại số liệu cho phù hợp với đề án; Về tiêu chí Chợ cần có lộ trình  giải pháp dự kiến nguồn vốn cho công tác xã hội hóa đầu tư tại các chợ; giải quyết vấn đề ô nhiễm trong dân cư tại xã Cẩm Nhượng; Cần làm rõ các nguồn lực huy động đầu tư;  Về tiêu chí hệ thống chính trị, an ninh trật tự cần  tham mưu, phối hợp để xây dựng khu dân cư kiểu mẫu về ANTT tại xã Cẩm Sơn để nhân rộng ra toàn huyện; Bổ sung các tiêu chí về môi trường;  Quy hoạch các tuyến mương thoát nước trong khu dân cư…
Đồng chí Trần Huy Oánh –  Phó giám đốc Sở Nông nghiệp,
Chánh văn phòng điều phối NTM tỉnh phát biểu tại hội nghị

 

   Phát biểu tại hội nghị đồng chí Trần Huy Oánh –  Phó giám đốc Sở Nông nghiệp, Chánh văn phòng điều phối NTM tỉnh đã đánh giá cao công tác chỉ đạo xây dựng NTM trong thời gian qua của huyện Cẩm Xuyên. Đồng thời đồng chí Chánh văn phòng điều phối NTM tỉnh đã nêu ra một số tiêu chí và nhiệm vụ mà khó khăn trong quá trình tực hiện của địa phương và mong muốn trong thời gian tới huyện Cẩm Xuyên đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTMm để thực hiện đúng lộ trình xây dựng huyện NTM đã đề ra.

    Thay Ban chỉ đạo xây dựng NTM huyện, đồng chí Đặng Quốc Cương – UVBCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện ủy, Chủ tich HĐND huyện đã tiếp thu sự chỉ đạo của văn phòng điều phối NTM tỉnh cũng như các sở ban ngành cấp tỉnh đã góp ý cho đề án xây dựng huyện NTM của huyện Cẩm Xuyên. Đồng thời đồng chí Bí thư huyện ủy cũng chỉ ra những khó khăn, hạn chế thực hiện xây dựng NTM trong thời gian qua. Đồng chí Bí thư huyện ủy cũng yêu cầu các xã, thị trấn chỉ đạo quyết liệt, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các tiêu chí NTM một cách bền vững. Phấn đấu đến năm 2020 huyện Cẩm Xuyên trở thành huyện NTM.

 

Ngọc Long – Phương Thảo.