huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Nghị quyết HĐND

Nghị Quyết Số: 31/2013/NQ-HĐND ngày 09/01/2013 HĐND huyện

10-28-2014

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

HUYỆN CẨM XUYÊN

____________________________     

       

Số: 31/2013/NQ-HĐND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Cẩm Xuyên, ngày 09 tháng 01 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng- an ninh năm 2013

 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN CẨM XUYÊN

KHÓA XVIII - KỲ HỌP THỨ 5

 

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Sau khi xem xét các báo cáo của UBND huyện, Thường trực và các Ban Hội đồng nhân dân huyện, Chánh án Tòa án nhân dân, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân huyện và lấy ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân huyện,

 

QUYẾT NGHỊ:

 

Điều 1. Hội đồng nhân dân huyện nhất trí thông qua báo cáo của UBND huyện về đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2012 và mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp thực hiện  năm 2013.

Điều 2. Hội đồng nhân dân huyện nhấn mạnh một số nội dung sau:

Năm 2012, thực hiện kế hoạch nhà nước trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước tiếp tục diễn biến khó lường, tình hình lạm phát, lãi suất, giá cả có nhiều biến động; điều kiện thời tiết bất thuận do rét đậm, rét hại và dịch bệnh ở gia súc, gia cầm bùng phát ở một số địa phương đã gây tổn thất lớn đến sản xuất kinh doanh, đặc biệt là sản xuất nông nghiệp. Nhưng được sự quan tâm của các cấp, các ngành, sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, sự phối hợp của khối mặt trận, cùng với sự nỗ lực phấn đấu của nhân dân đã giành được những kết quả quan trọng và trên các lĩnh vực, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Sản xuất nông lâm ngư nghiệp đạt kết quả cao và khá toàn diện, tổng giá trị sản xuất các ngành nông-lâm-ngư nghiệp tăng 15,8% so với năm 2011, vượt 11,9% so với kế hoạch; Năng suất lúa bình quân đạt 52,55 tạ/ha; Sản lượng lương thực tăng 10,7% so với năm 2011. Tổng đàn gia súc, gia cầm tiếp tục phát triển, chất lượng đàn được nâng lên; Tỷ trọng chăn nuôi đạt 46,2% trong cơ cấu sản xuất nông nghiệp. Công tác bảo vệ, khoanh nuôi, tái sinh rừng, khoán bảo vệ rừng được chú trọng; Thủy sản phát triển khá cả khai thác, nuôi trồng và chế biến, tổng sản lượng tăng 28% so với năm 2011; Hoàn thành Quy hoạch nuôi tôm trên cát ở 2 xã Cẩm Hoà và Cẩm Dương.

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được tập trung chỉ đạo quyết liệt, đạt được một số kết quả quan trọng. Xuất hiện nhiều mô hình sản xuất kinh doanh, nhiều tổ hợp tác và hợp tác xã hoạt động có hiệu quả. Các chính sách hỗ trợ được triển khai khá đồng bộ, kịp thời, đạt kết quả cao.

Tổng giá trị sản xuất CN - TTCN - Xây dựng tăng 20,5% so với năm 2011. Tiến độ bàn giao lưới điện cho điện lực quản lý được đẩy nhanh, có 12/12 HTX dịch vụ điện thống nhất và tiến hành bàn giao. Thương mại Dịch vụ Du lịch ngày càng đáp ứng tốt hơn về nhu cầu trao đổi hàng hoá, tiêu thụ sản phẩm. Tổng mức bán lẻ hàng hóa tăng 18,9% so với năm 2011; Công tác kiểm tra, theo dõi biến động thị trường được duy trì thường xuyên, đảm bảo công bằng trong kinh doanh và quyền lợi cho người tiêu dùng. 

Quy chế dân chủ trong các phong trào giao thông nông thôn, thủy lợi nội đồng được phát huy mạnh mẽ, huy động 450.000 ngày công, xây dựng đường GTNT tăng 21% so với năm 2011, là năm đạt cao nhất cả về số lượng và chất lượng.

Việc tổ chức kê khai, đăng ký cấp Giấy chứng nhận QSD đất, giải quyết cấp đất sai thẩm quyền được tập trung chỉ đạo, đã cấp 8.640 giấy CNQSD đất, đạt 100% KH, xử lý cấp đất sai thẩm quyền cho 2.985 hộ, đạt 94,25.

Văn hóa – xã hội có nhiều chuyển biến, các chính sách xã hội được quan tâm, triển khai kịp thời, tích cực hướng nghiệp, đào tạo nghề và giải quyết việc làm tăng cả về số lượng và chất lượng; Công tác xóa đói, giảm nghèo được đẩy mạnh; Giáo dục và đào tạo tiếp tục giữ vững thành tích, tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình các cấp học đạt cao; Văn hóa, y tế, dân số, hội chữ thập đỏ đạt nhiều kết quả; Giử vững quốc phòng, an ninh, đảm bảo ổn định chính trị xã hội. 

Bên cạnh những kết quả đạt được còn bộc lộ một số hạn chế: Sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp theo hướng tập trung qui mô lớn chưa nhiều, sản phẩm chất lượng cao còn ít, sức cạnh tranh thấp. Chương trình xây dựng nông thôn mới ở một số xã còn nhiều lúng túng. Nguồn vốn đầu tư phát triển đạt thấp, hoạt động xúc tiến đầu tư thiếu đồng bộ. Hụt thu ngân sách lớn, đặc biệt là các khoản thuế từ cấp quyền sử dụng đất. Tình trạng tranh chấp, lấn chiếm đất đai còn xẩy ra ở một số nơi, xử lí hết sức khó khăn; giải quyết cấp đất sai thẩm quyền còn nhiều vướng mắc; hoạt động của các HTX vệ sinh môi trường còn gặp nhiều khó khăn; tỷ lệ tăng dân số và sinh con thứ 3 còn ở mức cao.

Tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông còn nhiều diễn biến phức tạp, tệ nạn ma túy chưa được ngăn chặn triệt để.

Để tập trung khắc phục hạn chế, tồn tại của năm 2012 và thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch nhà nước năm 2013, Hội đồng nhân dân huyện yêu cầu các cấp, các ngành tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Các chỉ tiêu chủ yếu:

- Tốc độ tăng trưởng kinh tế trên 14%. Cơ cấu kinh tế: công nghiệp - xây dựng 26,85%; thương mại - dịch vụ 35,80%; nông - lâm - ngư nghiệp 37,35%; Thu nhập bình quân đầu người trên 21 triệu đồng/năm; Sản lượng lương thực đạt trên 9,27 vạn tấn, năng suất bình quân đạt trên 53 tạ/ha, giá trị sản xuất chăn nuôi chiếm 50% trong nông nghiệp; thu ngân sách nội địa 102,3 tỷ đồng.

- Có 2 xã đạt 19/19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới.

- Xây dựng 4 trường đạt chuẩn Quốc gia, tỷ lệ giáo viên các cấp đạt chuẩn 99%, học sinh tốt nghiệp Tiểu học 99%, THCS 97%, THPT 98%; 77% trạm y tế xã, thị trấn có bác sĩ; Tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên là 0,7%; Hạ tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng xuống dưới 15% ; mở rộng bảo hiểm y tế tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân; Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống dưới 11%; Tỷ lệ lao động qua đào tạo trên 37%, giải quyết việc làm cho trên 4.800 lao động, trong đó có trên 800 lao động xuất khẩu.

- Đảm bảo 100% đơn vị xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn cơ sở an toàn làm chủ - sẵn sàng chiến đấu và giữ vững ổn định chính trị - xã hội.

 

2. Nhiệm vụ và giải pháp:

- Tập trung chỉ đạo sản xuất cây trồng đúng lịch thời vụ, cơ giống, quy trình thâm canh, chú trọng công tác cải tạo đất. Tăng cường công tác dự tính, dự báo, phòng, chống dịch bệnh, phát hiện, ngăn chặn kịp thời khi mới phát dịch, tiếp tục đẩy mạnh tiêm phòng gia súc, gia cầm. Thực hiện tốt công tác chăm sóc, bảo vệ rừng, đặc biệt là công tác phòng cháy chữa cháy rừng, phòng chống lụt bão. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân đầu tư phát triển sản xuất theo hướng trang trại, coi trọng kinh tế vườn đồi, sản xuất tập trung theo cánh đồng mẫu lớn. Tập trung thu hút đầu tư nuôi tôm trên cát tại khu qui hoạch Cẩm Hòa, Cẩm Dương.

- Chỉ đạo các xã rà soát việc thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, các chương trình, dự án trên địa bàn và các nguồn vốn để xây dựng kế hoạch lồng ghép các nguồn vốn cụ thể chi tiết sát thực tế, đảm bảo tính khả thi trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới.

- Đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, các ngành nghề chế biến sản phẩm, các hoạt động dịch vụ gắn với du lịch. Củng cố, phát triển các loại hình tổ chức sản xuất kinh doanh, chú trọng chỉ đạo phát triển các hợp tác xã, tổ hợp tác, quỹ tín dụng.

- Tranh thủ tối đa các nguồn lực đầu tư hạ tầng kinh tế - xã hội, đặc biệt là  nguồn vốn ODA, nguồn vốn hỗ trợ có mục tiêu TW và của tỉnh, đồng thời phát huy nội lực, động viên nhân dân nỗ lực đầu tư xây dựng hạ tầng KT-XH.

- Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và giải quyết cấp đất sai thẩm quyền cho nhân dân. Tập trung rà soát, xử lý, giải quyết gọn các vụ việc phức tạp, tồn đọng, kéo dài theo tinh thần Chỉ thị 14/CT-TTg ngày 18/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch 1130-KH/TTCP ngày 10/5/2012 của Thanh tra Chính phủ, Kết luận số 13-KL/TU ngày 28/8/2012 của BTV Tỉnh ủy; Chú trọng công tác bảo vệ môi trường, đặc biệt quan tâm đến công tác bảo vệ môi trường trong chăn nuôi.

- Thực hiện đồng bộ các biện pháp tăng thu ngân sách, thu đúng, thu đủ, kịp thời; Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc chấp hành về thu nộp ngân sách nhà nước, đồng thời thực hiện công khai, minh bạch, dân chủ. Tăng cường quản lý quy hoạch sử dụng đất, phát huy giá trị quỹ đất, tạo nguồn thu ngân sách đảm bảo cho đầu tư phát triển. Quản lý chặt chẽ chi tiêu công, nâng cao hiệu quả chi ngân sách, thực hiện tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí.

- Chỉ đạo thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa, thể thao, nâng cao chất lượng đơn vị văn hóa, gia đình văn hóa. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, đảm bảo thường xuyên, kịp thời cổ vũ, động viên các phong trào, đồng thời nâng cao nhận thức cho quần chúng nhân dân.

- Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, củng cố vững chắc kết quả phổ cập bậc tiểu học và THCS, tăng cường thực hiện phổ cập bậc THPT, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình trường trọng điểm, tiếp tục huy động nguồn vốn đầu tư các công trình sáp nhập trường THCS và giáo dục mần non.

- Quan tâm chỉ đạo hoạt động y tế từ huyện đến cơ sở, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ y, bác sỹ, tăng cường giáo dục tư tưởng chính trị và y đức; Xây dựng kế hoạch thu hút các bác sỹ chuyên khoa giỏi; đầu tư trang thiết bị, nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.

- Đẩy mạnh xóa đói, giảm nghèo, tích cực giải quyết việc làm và đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt các phong trào đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, các phong trào từ thiện và giải quyết tốt các chính sách đảm bảo an sinh xã hội.

- Tiếp tục chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả thế trận quốc phòng gắn với thế trận an ninh nhân dân, tăng cường xây dựng cơ sở an toàn làm chủ, sẵn sàng chiến đấu. Tiếp tục quán triệt nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý mọi tình huống xảy ra trên địa bàn. Thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện quân sự và giáo dục quốc phòng, an ninh theo đúng kế hoạch, đạt chất lượng tốt. Tuyển gọi công dân nhập ngũ đảm bảo chỉ tiêu, chất lượng.

- Tăng cường lực lượng nắm chắc tình hình an ninh trật tự ở cơ sở, tổ chức xây dựng lực lượng quân sự, công an trong sạch, vững mạnh toàn diện về mọi mặt, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong mọi tình huống, kịp thời giải quyết xử lý ổn định tình hình, không để xẩy ra đột xuất, bất ngờ, phát sinh điểm nóng. Tăng cường đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả các loại tội phạm, kiên quyết truy quét tệ nạn xã hội, hạn chế tai nạn giao thông, góp phần ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ Đảng, chính quyền và cuộc sống của nhân dân.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, nâng cao ý thức pháp luật cho cán bộ và nhân dân, hạn chế khiếu kiện, ổn định tình hình chính trị.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

- Căn cứ Nghị quyết của HĐND huyện giao UBND huyện chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả.

- Thường trực HĐND, các Ban HĐND và các đại biểu HĐND huyện trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định, thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát UBND và các ngành trong quá trình thực hiện nghị quyết.

- Đề nghị UBMT TQ huyện và các tổ chức thành viên tích cực động viên các tầng lớp nhân dân phát huy vai trò làm chủ, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, phấn đấu thực hiện thắng lợi kế hoạch Nhà nước năm 2013; đồng thời tham gia giám sát các hoạt động của cơ quan nhà nước, đại biểu dân cử và cán bộ công chức.

Nghị quyết đã được Hội đồng nhân dân huyện khóa XVIII, Kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 08/01/2013.

Nơi nhận:

- TT. HĐND, UBND tỉnh;

- Đại biểu HĐND tỉnh bầu tại huyện Cẩm Xuyên;

- Các Sở: Tư pháp, Kế hoạch Đầu tư, Tài chính;

- Trung tâm Công báo tỉnh;

- TT. Huyện ủy, TT. HĐND huyện;

- Chủ tịch, các PCT và UV UBND huyện;

- UBMTTQ và các Đoàn thể huyện;

- Đại biểu HĐND huyện;

- Các phòng, ban, ngành cấp huyện;

- TT. HĐND và UBND các xã, thị trấn;

- Lưu: VT, TC-KH.

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Đặng Quốc Cương