huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Nghị quyết HĐND

Nghị Quyết Số: 33/2013/NQ-HĐND ngày 09/01/2013 HĐND huyện

10-28-2014

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

HUYỆN CẨM XUYÊN

 

 

Số: 33/2013/NQ-HĐND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Cẩm Xuyên, ngày 09 tháng 01 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua Đề án điều chỉnh phân loại đơn vị hành chính xã, thị trấn

 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN CẨM XUYÊN

KHÓA XVIII - KỲ HỌP THỨ 5

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 159/2005/NĐ-CP ngày 27/02/2005 của Chính phủ về phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn;

Căn cứ Thông tư số 05/2006/TT-BNV ngày 30/5/2006 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều quy định tại Nghị định số 159/2005/NĐ-CP của Chính phủ về phân loại  đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn;

Xét đề nghị của UBND huyện Cẩm Xuyên tại Tờ trình số 133/TTr-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2012,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua Đề án điều chỉnh phân loại đơn vị hành chính xã, thị trấn như sau:

1. Đơn vị đạt loại I: Xã Cẩm Thịnh, Xã Cẩm Mỹ.

2. Đơn vị đạt loại II: Xã Cẩm Minh, Xã Cẩm Lạc, Xã Cẩm Lĩnh, Xã Cẩm Sơn, Xã Cẩm Hưng, Xã Cẩm Nhượng, Xã Cẩm Dương, Xã Cẩm Quang, Xã Cẩm Thành, Xã Cẩm Thạch, Xã Cẩm Duệ, Xã Cẩm Quan, Thị trấn Cẩm Xuyên.

3. Đơn vị đạt loại III: Xã Cẩm Trung, Xã Cẩm Lộc, Xã Cẩm Hà, Xã Cẩm Thăng, Xã Cẩm Phúc, Xã Cẩm Hoà, Xã Cẩm Nam, Xã Cẩm Yên, Xã Cẩm Huy, Xã Cẩm Bình, Xã Cẩm Vịnh, Thị trấn Thiên Cầm.

Điều 2. Hội đồng nhân dân huyện giao Ủy ban nhân dân huyện hoàn chỉnh hồ sơ thủ tục trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét theo quy định.

Nghị quyết đã được Hội đồng nhân dân huyện Cẩm Xuyên khóa XVIII, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 08/01/2013./.

Nơi nhận:

- TT. HĐND, UBND Tỉnh;

- Sở Nội vụ Hà Tĩnh;

- ĐB HĐND tỉnh bầu tại huyện Cẩm Xuyên;

- TT. Huyện ủy, TT. HĐND huyện;

- Chủ tịch, các PCT và UV UBND huyện;

- UBMTTQ và các Đoàn thể huyện;

- Đại biểu HĐND huyện;

- Phòng: Nội vụ, Tư pháp;

- TT. HĐND, UBND các xã, thị trấn;

- Lưu: VT, Nội vụ.

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Đặng Quốc Cương

 

 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________________________

 

ĐỀ ÁN

Điều chỉnh, phân loại đơn vị hành chính các xã, thị trấn

(Kèm theo Nghị quyết số 33/2013/NQ-HĐND ngày 09 tháng 01 năm 2013
của Hội đồng nhân dân huyện)

 

 

I. CÁC CĂN CỨ LẬP ĐỀ ÁN:

- Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

- Căn cứ Nghị định số 159/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn;

- Căn cứ Thông tư số 05/2006/TT-BNV ngày 30/5/2006 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số Điều quy định tại Nghị định 159/2005/NĐ-CP;

- Căn cứ Kế hoạch số 4098/KH-UBND ngày 23/11/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về rà soát, điều chỉnh phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

II. SỰ CẦN THIẾT LẬP ĐỀ ÁN:

          Huyện Cẩm Xuyên thuộc vùng Bắc Trung bộ, nằm về phía Đông - Nam tỉnh Hà Tĩnh. Có diện tích tự nhiên 63.653,13 ha, tổng dân số 141.924 người với cơ cấu kinh tế nông - lâm - ngư nghiệp, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp gắn với thương mại - du lịch. Những năm gần đây nền  kinh tế Cẩm Xuyên có bước phát triển vượt bậc, quốc phòng được cũng cố, an ninh chính trị được giữ vững.

          Sau khi thực hiện Đề án phân loại đơn vị hành chính năm 2007 đã tạo thuận lợi cho các xã, thị trấn trong việc tổ chức triển khai nhiệm vụ tại địa phương. Tuy nhiên, để thực hiện đúng nội dung Nghị định 159/2005/NĐ-CP cần thiết phải xây dựng Đề án rà soát, điều chỉnh, phân loại đơn vị hành chính các xã, thị trấn để đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay.

Việc xây dựng Đề án rà soát, điều chỉnh, phân loại đơn vị hành chính cấp xã là hết sức cần thiết. Một mặt, làm căn cứ để các cấp có thẩm quyền có những chính sách phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, góp phần đảm bảo ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước của chính quyền cơ sở. Mặt khác, việc lập Đề án rà soát, điều chỉnh, phân loại đơn vị hành chính cấp xã còn làm cơ sở để xác định số lượng cán bộ, công chức, chuyên trách và không chuyên trách; số lượng thành viên UBND và bổ sung chế độ hợp lý đối với cán bộ, công chức cấp xã.

III. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH, ĐẶC ĐIỂM CỦA HUYỆN.

1. Vị trí địa lý, diện tích, dân số:

Huyện Cẩm Xuyên nằm ở tọa độ địa lý từ 1800218’’ đến 18020’51” vĩ độ Bắc và từ 10505’17’’ đến 106009’13’’ kinh độ Đông.

Phía Tây Bắc giáp thành phố Hà Tĩnh và huyện Thạch Hà.

Phía Đông Bắc giáp biển Đông.

Phía Tây, Tây Nam giáp huyện Hương Khê và tỉnh Quảng Bình.

Phía Đông Nam giáp huyện Kỳ Anh.

Địa giới hành chính của huyện, hiện trạng được xác định trên bản đồ địa giới hành chính 364, thiết lập năm 1995 có phiên hiệu: E-48-68-B; E-48-69-A; E-48-68-D và E-48-69-C.

Huyện Cẩm Xuyên có đường Quốc lộ 1A chạy xuyên từ đầu huyện đến cuối huyện, có diện tích tự nhiên 63.653,13 ha và dân số 141.924 người.

2. Tình hình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng.

Trong những năm gần đây, huyện Cẩm Xuyên đã có phát triển vững chắc, riêng năm 2012, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 13,5% (bằng 112,5% kế hoạch), sản lượng lương thực đạt 9,646 vạn tấn (bằng 113,4% kế hoạch), giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 11,74%, nhiều mô hình có quy mô lớn được nhân rộng như mô hình “cánh đồng mẫu”, mô hình “chăn nuôi lợn tập trung” … Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Văn hoá - xã hội tiếp tục được phát triển, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ nét. Tăng cường cơ sở hạ tầng theo hướng đồng bộ và phát huy có hiệu quả. Phong trào xây dựng Nông thôn mới được tập trung chỉ đạo quyết liệt và đạt được những kết quả quan trọng, vững chắc.

3. Những nét đặc thù của địa phương.

Cẩm Xuyên là huyện nằm về phía Đông Nam của tỉnh Hà Tĩnh, cách thành phố Hà Tĩnh 10 km, có đường quốc lộ 1A chạy qua với chiều dài hơn 28km, địa hình của huyện nghiêng từ tây nam xuống đông bắc với 3 dạng địa hình cơ bản:

- Địa hình đồi núi: chiếm khoảng 60% diện tích chạy từ phía nam xã Cẩm Thạch qua Cẩm Mỹ đến Cẩm Quan, Cẩm Hưng, Cẩm Thịnh, Cẩm Sơn, Cẩm Lạc, Cẩm Minh đến phía đông và phía bắc xã Cẩm Lĩnh. Độ cao trung bình từ 100-300m.

- Địa hình đồng bằng: Chiếm khoảng 30% diện tích chủ yếu thuộc các xã dọc trục quốc lộ 1A và một số xã gắn với trục đường 14, đường 11.

- Địa hình ven biển: Chiếm khoảng 10% diện tích gồm các xã nằm dọc bờ biển từ Cẩm Hoà đến Đông bắc xã Cẩm Lĩnh.

Toàn huyện có 6 xã được công nhận là xã miền núi: Cẩm Minh, Cẩm Lĩnh, Cẩm Sơn, Cẩm Quan, Cẩm Thịnh, Cẩm Mỹ và xã Cẩm Lạc không được công nhận là xã miền núi nhưng được hưởng phụ cấp khu vực. Có 2 xã được công nhận vùng bãi ngang khó khăn: xã Cẩm Dương, Cẩm Lĩnh; 6 xã được công nhận đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn theo Quyết định số 30/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ: Cẩm Mỹ, Cẩm Thịnh, Cẩm Minh, Cẩm Lĩnh, Cẩm Sơn, Cẩm Dương.

Toàn huyện có 15 xã có đồng bào theo đạo Thiên chúa, trong đó đông nhất là xã Cẩm Lộc, Cẩm Quang, Cẩm Phúc.

IV. NỘI DUNG RÀ SOÁT, ĐIỀU CHỈNH PHÂN LOẠI ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH:

1. Quá trình tổ chức thực hiện:

Thực hiện Nghị định số 159/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn; Thông tư số 05/2006/TT-BNV ngày 30/5/2006 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số Điều quy định tại Nghị định số 159/2005/NĐ-CP; Kế hoạch số 4098/KH-UBND ngày 23/11/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về rà soát, điều chỉnh phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. UBND huyện đã chỉ đạo Phòng  Nội vụ phối hợp với Văn phòng HĐND-UBND, các phòng: Tài nguyên - Môi trường, Tài chính - Kế hoạch, Chi cục Thống kê, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tổ chức thực hiện.

Sau khi có kết quả rà soát, xếp loại các đơn vị, UBND huyện đã ra Quyết định số 7178/QĐ-UBND ngày 12/12/2012 về việc thành lập Hội đồng thẩm định kết quả phân loại đơn vị hành chính cấp xã. Các cơ quan tham mưu của Hội đồng thẩm định đã tiến hành thẩm định, đánh giá kết quả tự xếp loại của các đơn vị để có cơ sở trình HĐND huyện nhiệm kỳ 2011-2016 kỳ họp thứ 5 và UBND tỉnh xem xét, Quyết định việc điều chỉnh, phân loại các đơn vị hành chính xã, thị trấn. Kết quả Hội đồng đã chấm điểm cho các đơn vị như sau:

Xã Cẩm Minh

- Diện tích tự nhiên:                               2.874,62 ha = 49 điểm

- Tổng dân số:                                      4.154 người = 835 điểm

- Tỷ lệ thu ngân sách trên địa bàn năm 2009, 2010, 2011: 156%.

- Tỷ lệ tín đồ theo tôn giáo:                     19%

- Tỷ lệ lao động Nông, Lâm, Ngư nghiệp:   97%

- Yếu tố đặc thù về khu vực, yếu tố khác:  KVI, vùng KK = 20 điểm

  Tổng số điểm: 151,6 điểm.

 

Xã Cẩm Lạc

- Diện tích tự nhiên:                               3.879,02 ha = 66 điểm

- Tổng dân số:                                      5.296 người = 81 điểm

- Tỷ lệ thu ngân sách trên địa bàn năm 2009, 2010, 2011: 142% = 13 điểm

- Tỷ lệ tín đồ theo tôn giáo:

- Tỷ lệ lao động Nông, Lâm, Ngư nghiệp:   80%

  Tổng số điểm: 160 điểm   

Xã Cẩm Trung:                                

- Diện tích tự nhiên:                               938,46 ha = 35 điểm

- Tổng dân số:                                    5.055 người = 79 điểm

- Tỷ lệ thu ngân sách trên địa bàn năm 2009, 2010, 2011: 91%

- Tỷ lệ tín đồ theo tôn giáo:                     1,9%

- Tỷ lệ lao động Nông, Lâm, Ngư nghiệp:   46%

  Tổng số điểm: 113,4 điểm

Xã Cẩm Lĩnh:

- Diện tích tự nhiên:                               1.745,39 ha   = 37 điểm

- Tổng dân số:                                       5.390 người = 97 điểm

- Tỷ lệ thu ngân sách trên địa bàn năm 2009, 2010, 2011: 74%

- Tỷ lệ tín đồ theo tôn giáo:                    

- Tỷ lệ lao động Nông, Lâm, Ngư nghiệp:   73%

- Yếu tố đặc thù về khu vực, yếu tố khác:  KV I, vùng KK = 20 điểm

  Tổng số điểm: 154,7 điểm

          + Xã Cẩm Lộc:                                    

- Diện tích tự nhiên:                               622,77 ha = 31 điểm

- Tổng dân số:                                   4.169 người = 69 điểm

- Tỷ lệ thu ngân sách trên địa bàn năm 2009, 2010, 2011: 85%

- Tỷ lệ tín đồ theo tôn giáo:                     58% = 15 điểm

- Tỷ lệ lao động Nông, Lâm, Ngư nghiệp:   92%

  Tổng số điểm: 115,2 điểm

          + Xã Cẩm Sơn:                

- Diện tích tự nhiên:                               4.828,13 ha = 66 điểm

- Tổng dân số:                                      4.626 người = 89 điểm

- Tỷ lệ thu ngân sách trên địa bàn năm 2009, 2010, 2011:  94%

- Tỷ lệ tín đồ theo tôn giáo:                          

- Tỷ lệ lao động Nông, Lâm, Ngư nghiệp:   55%

- Yếu tố đặc thù về khu vực, yếu tố khác:  KVIII, vùng KK = 20 điểm

  Tổng số điểm: 175 điểm

Xã Cẩm Hà:                                     

- Diện tích tự nhiên:                               591,36 ha = 31 điểm

- Tổng dân số:                                    4.156 người = 69 điểm

- Tỷ lệ thu ngân sách trên địa bàn năm 2009, 2010, 2011: 200% = 15 điểm

- Tỷ lệ tín đồ theo tôn giáo: 3%

  Tổng số điểm: 114,7 điểm

          + Xã Cẩm Thịnh:                                 

- Diện tích tự nhiên:                               7.621,06 ha = 93 điểm

- Tổng dân số:                                       6.325 người = 114 điểm

- Tỷ lệ thu ngân sách trên địa bàn năm 2009, 2010, 2011:  153%

- Tỷ lệ tín đồ theo tôn giáo

- Tỷ lệ lao động Nông, Lâm, Ngư nghiệp:   80%

- Yếu tố đặc thù về khu vực, yếu tố khác:  KV II, vùng KK = 15 điểm

  Tổng số điểm: 221,7 điểm

Xã Cẩm Hưng:                                 

- Diện tích tự nhiên:                               2.038,48 ha = 47 điểm

- Tổng dân số:                                      6.131 người = 90 điểm

- Tỷ lệ thu ngân sách trên địa bàn năm 2009, 2010, 2011: 117% = 7 điểm

- Tỷ lệ tín đồ theo tôn giáo:

- Tỷ lệ lao động Nông, Lâm, Ngư nghiệp:   85%

- Yếu tố đặc thù:

  Tổng số điểm: 144,4 điểm

          + Thị trấn Cẩm Xuyên:                         

- Diện tích tự nhiên:                               654,15 ha = 33 điểm

- Tổng dân số:                                     8060 người = 96 điểm

- Tỷ lệ thu ngân sách trên địa bàn năm 2009, 2010, 2011: 117% = 8 điểm

- Tỷ lệ tín đồ theo tôn giáo

- Tỷ lệ lao động Nông, Lâm, Ngư nghiệp:   33%

- Yếu tố đặc thù về đô thị: Trung tâm huyện lỵ = 10 điểm

  Tổng số điểm: 146,7 điểm.

Xã Cẩm Thăng:    

- Diện tích tự nhiên:                               692,20 ha = 32 điểm

- Tổng dân số:                                    3.664 người = 63điểm

- Tỷ lệ thu ngân sách trên địa bàn năm 2009, 2010, 2011:  92%

- Tỷ lệ tín đồ theo tôn giáo:

- Tỷ lệ lao động Nông, Lâm, Ngư nghiệp:   90%

  Tổng số điểm: 110,4 điểm

 

          + Xã Cẩm Phúc:      

- Diện tích tự nhiên:                               793,89 ha = 33 điểm

- Tổng dân số:                                   3.620 người = 63 điểm

- Tỷ lệ thu ngân sách trên địa bàn năm 2009, 2010, 2011: 190% = 15 điểm

- Tỷ lệ tín đồ theo tôn giáo:                     49% = 10 điểm

- Tỷ lệ lao động Nông, Lâm, Ngư nghiệp:    80%

  Tổng số điểm: 121,1 điểm

Thị trấn Thiên Cầm:      

- Diện tích tự nhiên:                               1401,3 ha = 48 điểm

- Tổng dân số:                                  4.875 người = 64 điểm

- Tỷ lệ thu ngân sách trên địa bàn năm 2009, 2010, 2011: 94%

- Tỷ lệ tín đồ theo tôn giáo:                     35% = 10 điểm

- Tỷ lệ lao động Nông, Lâm, Ngư nghiệp:    60%

- Yếu tố đặc thù:

  Tổng số điểm: 121,8 điểm

Xã Cẩm Nhượng:

- Diện tích tự nhiên:                               278,3 ha = 30 điểm

- Tổng dân số:                                  8.282 người = 114 điểm

- Tỷ lệ thu ngân sách trên địa bàn năm 2009, 2010, 2011: 74%

- Tỷ lệ tín đồ theo tôn giáo:                     14%

- Tỷ lệ lao động Nông, Lâm, Ngư nghiệp:    28% = 10 điểm

  Tổng số điểm: 154 điểm

Xã Cẩm Dương:

- Diện tích tự nhiên:                               1.441,66 ha = 40 điểm

- Tổng dân số:                                     5.364 người = 82 điểm

- Tỷ lệ thu ngân sách trên địa bàn năm 2009, 2010, 2011:  62%

- Tỷ lệ tín đồ theo tôn giáo

- Tỷ lệ lao động Nông, Lâm, Ngư nghiệp:   80%

- Yếu tố đặc thù:                                             vùng KK = 20 điểm

  Tổng số điểm: 142,4 điểm

Xã Cẩm Hoà:      

- Diện tích tự nhiên:                               1.429,76 ha = 40 điểm

- Tổng dân số:                                      4.303 người = 70 điểm

- Tỷ lệ thu ngân sách trên địa bàn năm 2009, 2010, 2011: 129% = 10 điểm

- Tỷ lệ tín đồ theo tôn giáo: 30% = 10 điểm

- Tỷ lệ lao động Nông, Lâm, Ngư nghiệp:   71%

  Tổng số điểm: 130.6  điểm

 

Xã Cẩm Nam:

- Diện tích tự nhiên:                               868,45 ha = 345 điểm

- Tổng dân số:                                   3.611 người = 63 điểm

- Tỷ lệ thu ngân sách trên địa bàn năm 2009, 2010, 2011: 100% = 5 điểm

- Tỷ lệ tín đồ theo tôn giáo: 8%

- Tỷ lệ lao động Nông, Lâm, Ngư nghiệp:   91%

  Tổng số điểm: 101,8 điểm          

          + Xã Cẩm Yên:

- Diện tích tự nhiên:                               853,83 ha = 34 điểm

- Tổng dân số:                                    3.772 người = 64 điểm

- Tỷ lệ thu ngân sách trên địa bàn năm 2009, 2010, 2011: 126% = 9 điểm

- Tỷ lệ tín đồ theo tôn giáo

- Tỷ lệ lao động Nông, Lâm, Ngư nghiệp:   95%

  Tổng số điểm: 107,4 điểm

          + Xã Cẩm Huy:      

- Diện tích tự nhiên:                               890,4 ha = 34 điểm

- Tổng dân số:                                  3.764 người = 64 điểm

- Tỷ lệ thu ngân sách trên địa bàn năm 2009, 2010, 2011: 133% = 11 điểm

- Tỷ lệ tín đồ theo tôn giáo:

- Tỷ lệ lao động Nông, Lâm, Ngư nghiệp:   65%

           Tổng số điểm: 109,7 điểm

Xã Cẩm Quang:   

- Diện tích tự nhiên:                               959,02 ha = 35 điểm

- Tổng dân số:                                     5829 người = 87 điểm

- Tỷ lệ thu ngân sách trên địa bàn năm 2004,2005, 2006: 121% = 9 điểm

- Tỷ lệ tín đồ theo tôn giáo:                     45% = 10 điểm

- Tỷ lệ lao động Nông, Lâm, Ngư nghiệp:   76%

           Tổng số điểm: 141,2 điểm

Xã Cẩm Bình:     

- Diện tích tự nhiên:                               1.086,80 ha = 36 điểm

- Tổng dân số:                                      4.821 người = 76 điểm

- Tỷ lệ thu ngân sách trên địa bàn năm 2009, 2010, 2011: 215% = 15 điểm

- Tỷ lệ tín đồ theo tôn giáo:

- Tỷ lệ lao động Nông, Lâm, Ngư nghiệp:   87%

- Yếu tố đặc thù:

  Tổng số điểm: 127,5 điểm

 

Xã Cẩm Thành:    

- Diện tích tự nhiên:                                1.098,32 ha = 37 điểm

- Tổng dân số:                                       6.587 người = 95 điểm

- Tỷ lệ thu ngân sách trên địa bàn năm 2009, 2010, 2011:  305% = 15 điểm

- Tỷ lệ tín đồ theo tôn giáo:

- Tỷ lệ lao động Nông, Lâm, Ngư nghiệp:   85%

- Yếu tố đặc thù:

  Tổng số điểm: 141 điểm

Xã Cẩm Vịnh:

- Diện tích tự nhiên:                               742,43 ha = 33 điểm

- Tổng dân số:                                    4.350 người = 71 điểm

- Tỷ lệ thu ngân sách trên địa bàn năm 2009, 2010, 2011:  34%

- Tỷ lệ tín đồ theo tôn giáo:

- Tỷ lệ lao động Nông, Lâm, Ngư nghiệp:   78%

  Tổng số điểm: 103,5 điểm

Xã Cẩm Thạch:    

- Diện tích tự nhiên:                               1.879,59 ha = 45 điểm

- Tổng dân số:                                       5.524 người = 84 điểm

- Tỷ lệ thu ngân sách trên địa bàn năm 2009, 2010, 2011:  185% = 15 điểm

- Tỷ lệ tín đồ theo tôn giáo:                     36% = 10 điểm

- Tỷ lệ lao động Nông, Lâm, Ngư nghiệp:   85%

  Tổng số điểm: 153,9 điểm

Xã Cẩm Duệ:                                     

- Diện tích tự nhiên:                               1.271,27 ha = 38điểm

- Tổng dân số:                                      6.992 người = 100 điểm

- Tỷ lệ thu ngân sách trên địa bàn năm 2009, 2010, 2011:         177% = 15 điểm

- Tỷ lệ tín đồ theo tôn giáo:                     2,4%

- Tỷ lệ lao động Nông, Lâm, Ngư nghiệp:   65%

  Tổng số điểm: 153,4 điểm

Xã Cẩm Mỹ:                                    

- Diện tích tự nhiên:                               1.6311,20 ha = 100 điểm

- Tổng dân số:                                        6.198 người = 106 điểm

- Tỷ lệ thu ngân sách trên địa bàn năm 2009, 2010, 2011:  170%

- Tỷ lệ tín đồ theo tôn giáo:                     3%

- Tỷ lệ lao động Nông, Lâm, Ngư nghiệp:   90%

- Yếu tố đặc thù về khu vực, yếu tố khác:  KVII = 15 điểm 

Tổng số điểm: 221,2 điểm

          + Xã Cẩm Quan:      

- Diện tích tự nhiên:                               5.851,47 ha = 76 điểm

- Tổng dân số:                                       7.332 người = 119 điểm

- Tỷ lệ thu ngân sách trên địa bàn năm 2009, 2010, 2011 : 234%

- Tỷ lệ tín đồ theo tôn giáo:                     2%

- Tỷ lệ lao động Nông, Lâm, Ngư nghiệp:    70%

- Yếu tố đặc thù:                                             KVI = 10 điểm

  Tổng số điểm: 204,3  điểm

 

2. Kết quả phân loại xã, thị trấn.

Căn cứ Nghị định số 159/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn; Thông tư số 05/2006/TT-BNV ngày 30 tháng 5 năm 2006 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số Điều quy định tại Nghị định số 159/2005/NĐ-CP, Kết quả cụ thể phân loại như sau:

1. Xã Cẩm Minh                                     152 điểm, đạt loại II

2. Xã Cẩm Lạc                                     160 điểm, đạt loại II

3. Xã Cẩm Trung                                  113 điểm, đạt loại III

4. Xã Cẩm Lĩnh                                     155 điểm, đạt loại  II

5. Xã Cẩm Lộc                                      115 điểm, đạt loại III

6. Xã Cẩm Sơn                                      175 điểm, đạt loại II

          7. Xã Cẩm Hà                              115 điểm, đạt loại III

          8. Xã Cẩm Thịnh                                    222 điểm, đạt loại I

          9. Xã Cẩm Hưng                                    144 điểm, đạt loại II

          10. Thị trấn Cẩm Xuyên                          147 điểm, đạt loại II

11. Xã Cẩm Thăng                                 110 điểm, đạt loại III

          12. Xã Cẩm Phúc                                   121 điểm, đạt loại III

13. Thị trấn Thiên Cầm                           122 điểm, đạt loại III

14. Xã Cẩm Nhượng                     154 điểm, đạt loại II

15. Xã Cẩm Dương                       142 điểm, đạt loại II

16. Xã Cẩm Hoà                                    131 điểm, đạt loại III

17. Xã Cẩm Nam                                   102 điểm, đạt loại III

          18. Xã Cẩm Yên                                    107 điểm, đạt loại III

19. Xã Cẩm Huy                                    110 điểm, đạt loại III

20. Xã Cẩm Quang                       141 điểm, đạt loại II

21. Xã Cẩm Bình                                   128 điểm, đạt loại III

          22. Xã Cẩm Thành                                 141 điểm, đạt loại II

          23. Xã Cẩm Vịnh                                   104 điểm, đạt loại III

24. Xã Cẩm Thạch                                 154 điểm, đạt loại II

25. Xã Cẩm Duệ                                    153 điểm, đạt loại II           

26. Xã Cẩm Mỹ                                     221 điểm, đạt loại I

          27. Xã Cẩm Quan                                  204 điểm, đạt loại II

(Căn cứ theo hồ sơ phân loại của các xã, thị trấn và Bản thống kê tổng hợp các tiêu chí phân loại cấp xã, thị trấn).

3. Đối chiếu với Quyết định số 3402/QĐ-UBND ngày 28/12/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân loại đơn vị hành chính cấp xã:

- Đơn vị hành chính cấp xã loại 1:  02 đơn vị (giữ nguyên)

- Đơn vị hành chính cấp xã loại 2:  13 đơn vị (tăng 02 đơn vị)

- Đơn vị hành chính cấp xã loại 3:  12 đơn vị (giảm 02 đơn vị).

Đơn vị có thay đổi: Chuyển từ hạng 3 lên hạng 2 (Cẩm Hưng, Cẩm Thành)

 

V. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ:

Rà soát, điều chỉnh, phân loại đơn vị hành chính cấp xã là một việc làm hết sức cần thiết và cấp bách trong giai đoạn hiện nay. Trên cơ sở đánh giá đúng thực trạng, tình hình kinh tế – xã hội của các xã, thị trấn làm cơ sở cho các cấp có thẩm quyền có những chính sách phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, thu hẹp khoảng cách chênh lệch đời sống giữa thành thị và nông thôn, đặc biệt là chênh lệch về phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội.

Việc lập Đề án rà soát, điều chỉnh phân loại đơn vị hành chính xã, thị trấn được xây dựng trên cơ sở khoa học, pháp lý và quy chuẩn, quy định hiện hành của Nhà nước về phân cấp đơn vị hành chính cấp xã, thị trấn. Làm cơ sở cho việc quản lý Nhà nước của chính quyền cơ sở và các chế độ, chính sách đãi ngộ khác đối với cán bộ, công chức xã, thị trấn.

Để tạo điều kiện cho các xã, thị trấn có điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân cũng như các chế độ đãi ngộ đối với cán bộ, công chức cấp xã. UBND huyện kính đề nghị UBND tỉnh, Sở Nội vụ, các Sở, Ban ngành liên quan cấp tỉnh, HĐND huyện khóa XVIII xem xét và quyết định xếp loại đơn vị hành chính cho các xã, thị trấn./.