huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Nghị quyết HĐND

Nghị Quyết Số: 29/2012/NQ-HĐND ngày 30/7/2012 HĐND huyện

10-28-2014

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
HUYỆN CẨM XUYÊN

_________________

 

Số: 29/2012/NQ-HĐND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________________________

 

Cẩm Xuyên, ngày 30 tháng 7 năm 2012

 

 

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua Phương án Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020
và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) của huyện Cẩm Xuyên

______________________________________

Héi ®ång nh©n d©n huyÖn CÈm xuyªn

Khãa XVIII - kú häp thø 4

 

C¨n cø LuËt Tæ chøc H§ND vµ UBND ngµy 26/11/2003;

C¨n cø LuËt §Êt ®ai ngµy 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND-UBND ngày 03/12/2004;

C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 181/2004/N§-CP ngµy 29/10/2004 vµ NghÞ ®Þnh sè 69/2009/N§-CP ngµy 13/8/2009  cña ChÝnh phñ vÒ thi hµnh LuËt §Êt §ai;

C¨n cø Th«ng t­ sè 19/2009/TT-BTNMT ngµy 2/11/2009 cña Bé Tµi nguyªn vµ M«i tr­êng quy ®Þnh chi tiÕt viÖc lËp, ®iÒu chØnh vµ thÈm ®Þnh quy ho¹ch, kÕ ho¹ch sö dông ®Êt;

Sau khi xem xÐt Tê tr×nh sè 57/TTr-UBND ngµy 16/7/2012 cña UBND huyÖn CÈm Xuyªn vÒ viÖc đề nghị phª chuÈn Ph­¬ng ¸n Quy ho¹ch sö dông ®Êt ®Õn n¨m 2020 vµ KÕ ho¹ch sö dông ®Êt 5 n¨m kú ®Çu (2011- 2015) cña huyÖn CÈm Xuyªn,

 

QuyÕt nghÞ:

®iÒu 1. Th«ng qua Ph­¬ng ¸n Quy ho¹ch sö dông ®Êt ®Õn n¨m 2020 vµ KÕ ho¹ch sö dông ®Êt 5 n¨m kú ®Çu (2011- 2015) cña huyÖn CÈm Xuyªn víi c¸c néi dung chñ yÕu sau:

1. Nội dung Ph­ương án Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020:

1.1. Diện tích, cơ cấu các loại đất:

 

Thø 

ChØ tiªu

DT hiÖn tr¹ng n¨m 2010

DT
cÊp trªn ph©n bæ

DT quy ho¹ch cÊp huyÖn x¸c ®Þnh ®Õn n¨m 2020

DiÖn tÝch 
(ha)

C¬ cÊu 
(%)

DiÖn tÝch 
(ha)

DiÖn tÝch 
(ha)

C¬ cÊu 
(%)

 

Tæng diÖn tÝch tù nhiªn

 

63,649.01

100.00

63,649.01

63,649.01

100.00

1

§Êt n«ng nghiÖp

NNP

47,837.80

75.16

47,354.58

47,354.58

74.40

1.1

§Êt lóa n­íc

LUA

9,440.16

19.73

8,338.70

8,338.70

17.61

1.1.1

 - §Êt chuyªn trång lóa n­­íc

LUC

7,585.33

80.35

7,326.49

7,326.49

87.86

1.1.2

 - §Êt trång lóa n­­íc cßn l¹i

LUK

1,854.83

19.65

1,012.21

1,012.21

12.14

1.2

§Êt trång cá CN

CON

4.00

0.01

4.00

4.00

0.01

1.3

§Êt trång c©y hµng n¨m cßn l¹i

HNK

1,032.38

2.16

863.81

863.81

1.82

1.4

§Êt trång c©y l©u n¨m

CLN

2,989.65

6.25

2,805.67

2,805.67

5.92

1.5

§Êt rõng s¶n xuÊt

RSX

8,787.46

18.37

9,218.12

9,218.12

19.47

1.5.1

 - §Êt cã rõng tù nhiªn s¶n xuÊt

RSN

824.31

9.38

824.31

824.31

8.94

1.5.2

 - §Êt cã rõng trång s¶n xuÊt

RST

5,411.39

61.58

4,841.22

4,841.22

52.52

1.5.3

 - §Êt khoanh nu«i phôc håi rõng SX

RSK

267.20

3.04

267.20

267.20

2.90

1.5.4

 - §Êt trång rõng s¶n xuÊt

RSM

2,284.56

26.00

3,285.39

3,285.39

35.64

1.6

§Êt rõng phßng hé

RPH

13,241.50

27.68

12,760.71

12,760.71

26.95

1.6.1

 - §Êt cã rõng tù nhiªn phßng hé

RPN

4,479.80

33.83

4,479.80

4,479.80

35.11

1.6.2

 - §Êt cã rõng trång phßng hé

RPT

3,985.00

30.09

3,340.33

3,340.33

26.18

1.6.3

 - §Êt khoanh nu«i  phôc håi rõng PH

RPK

2,432.50

18.37

2,399.38

2,399.38

18.80

1.6.4

 - §Êt trång rõng phßng hé

RPM

2,344.20

17.70

2,541.20

2,541.20

19.91

1.7

§Êt rõng ®Æc dông

RDD

11,961.40

25.00

11,961.40

11,961.40

25.26

1.7.1

 - §Êt cã rõng tù nhiªn ®Æc dông

RDN

9,577.00

80.07

9,577.00

9,577.00

80.07

1.7.2

 - §Êt cã rõng trång ®Æc dông

RDT

617.40

5.16

617.40

617.40

5.16

1.7.3

 - §Êt khoanh nu«i phôc håi rõng §D

RDK

944.30

7.89

944.30

944.30

7.89

1.7.4

 - §Êt trång rõng ®Æc dông

RDM

822.70

6.88

822.70

822.70

6.88

1.8

§Êt nu«i trång thuû s¶n

NTS

309.46

0.65

921.57

921.57

1.95

1.9

§Êt lµm muèi

LMU

48.08

0.10

43.20

43.20

0.09

1.10

§Êt n«ng nghiÖp kh¸c

NKH

23.71

0.05

437.40

437.40

0.92

2

§Êt phi n«ng nghiÖp

PNN

11,190.30

17.58

12,951.85

12,951.85

20.35

2.1

§Êt trô së c¬ quan, CT sù nghiÖp

CTS

26.16

0.23

58.26

58.26

0.45

2.2

§Êt quèc phßng

CQP

65.42

0.58

186.30

186.30

1.44

2.3

§Êt an ninh

CAN

4.19

0.04

53.42

53.42

0.41

2.4

§Êt khu c«ng nghiÖp

SKK

 

 

 

 

 

2.5

§Êt c¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh

SKC

37.13

0.30

565.40

565.40

4.37

2.6

§Êt cho ho¹t ®éng kho¸ng s¶n

SKS

243.30

2.17

243.30

243.30

1.88

2.7

§Êt s¶n xuÊt VLXD, gèm sø

SKX

67.38

0.60

187.95

187.95

1.45

2.8

§Êt di tÝch, danh th¾ng

DDT

1.42

0.01

4.85

4.85

0.04

2.9

§Êt b·i th¶i, xö lý chÊt th¶i

DRA

4.59

0.04

40.53

40.53

0.31

2.10

§Êt t«n gi¸o, tÝn ng­­ìng

TTN

42.63

0.38

43.93

43.93

0.34

2.11

§Êt nghÜa trang, nghÜa ®Þa

NTD

603.25

5.39

640.87

640.87

4.95

2.12

§Êt cã mÆt n­íc CD

MNC

3,715.44

33.20

3,585.10

3,585.10

27.68

2.13

§Êt s«ng, suèi

SON

1,977.11

17.67

1,784.57

1,784.57

13.78

2.14

§Êt ph¸t triÓn h¹ tÇng

DHT

3,488.26

31.17

4,275.27

4,275.27

33.01

2.14.1

 + §Êt giao th«ng

DGT

1,885.40

54.05

2,418.91

2,418.91

56.58

2.14.2

 + §Êt thuû lîi

DTL

1,292.66

37.06

1,325.20

1,325.20

31.00

2.14.3

 + §Êt  c«ng tr×nh n¨ng l­­îng

DNL

18.14

0.52

21.75

21.75

0.51

2.14.4

 + §Êt  c«ng tr×nh BC viÔn th«ng

DBV

1.13

0.03

1.96

1.96

0.05

2.14.5

 + §Êt c¬ së v¨n hãa

DVH

36.67

1.05

109.74

109.74

2.57

2.14.6

 + §Êt c¬ së y tÕ

DYT

7.78

0.22

12.73

12.73

0.30

2.14.7

 + §Êt c¬ së gi¸o dôc - ®µo t¹o

DGD

95.33

2.73

194.80

194.80

4.56

2.14.8

 + §Êt c¬ së thÓ dôc - thÓ thao

DTT

117.96

3.38

138.90

138.90

3.25

2.14.9

 + §Êt c¬ së nghiªn cøu khoa häc

DKH

 

 

 

 

 

2.14.10

 + §Êt dịch vụ x· héi

DXH

23.00

0.66

23.60

23.60

0.55

2.14.11

 + §Êt chî

DCH

10.19

0.29

27.68

27.68

0.65

2.15

§Êt phi n«ng nghiÖp kh¸c

PNK

2.70

0.02

2.70

2.70

0.02

 2.16

§Êt ë t¹i n«ng th«n

ONT

851.93

7.61

1,162.78

1,162.78

8.98

 2.17

§Êt ë t¹i ®« thÞ

ODT

59.39

0.53

116.62

116.62

0.90

3

§Êt ch­­a sö dông

CSD

4,620.91

7.26

3,342.58

3,342.58

5.25

3.1

 + §Êt b»ng ch­­a sö dông

BCS

1,500.72

32.48

879.96

879.96

26.33

3.2

 + §Êt ®åi nói ch­­a sö dông

DCS

1,809.36

39.16

1,151.79

1,151.79

34.46

3.3

 + Nói ®¸ kh«ng cã rõng c©y

NCS

1,310.83

28.37

1,310.83

1,310.83

39.22

4

§Êt ®« thÞ

DTD

2,055.49

3.23

2,055.49

2,055.49

3.23

5

§Êt khu b¶o tån thiªn nhiªn

DBT

 

 

 

 

 

6

§Êt khu du lÞch

DDL

 

 

2,557.00

2,557.00

4.02

7

§Êt khu d©n c­­ n«ng th«n

DNT

3,333.75