huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Nghị quyết HĐND

Nghị Quyết Số: 28/2012/NQ-HĐND ngày 30/7/2012 HĐND huyện

10-28-2014

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
HUYỆN CẨM XUYÊN

_________________

 

Số: 28/2012/NQ-HĐND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________________________

 

Cẩm Xuyên, ngày 30 tháng  7  năm 2012

NGHỊ QUYẾT

Về việc xây dựng quy hoạch và lập dự án đầu tư xây dựng hạ tầng
Khu dân cư đô thị ven sông Hội - thị trấn Cẩm Xuyên

 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN KHÓA XVIII - KỲ HỌP THỨ 4

 

Căn cứ  Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ  Luật Xây dựng ngày 26/11/2003; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu t­ư xây dựng cơ bản ngày 19/6/2009;

Sau khi xem xét Tờ trình số 59/TTr-UBND ngày 16 tháng 7 năm 2012 của Uỷ ban nhân dân huyện, Thường trực và các ban Hội đồng nhân dân huyện, ý kiến Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện,

QUYẾT NGHỊ:

 

Điều 1. Đồng ý chủ trương xây dựng quy hoạch và lập dự án xây dựng hạ tầng Khu dân cư đô thị ven sông Hội - thị trấn Cẩm Xuyên.

Điều 2. Giao UBND huyện xây dựng quy hoạch và lập dự án xây dựng hạ tầng Khu dân cư đô thị ven sông Hội, trình các cơ quan chức năng thẩm định, phê duyệt và trình HĐND huyện về phương án huy động nguồn vốn để thực hiện dự án.

Giao Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện và quý vị đại biểu HĐND huyện giám sát việc triển khai thực hiện nghị quyết.

Điều 3. Nghị quyết đã được Hội đồng nhân dân huyện Cẩm Xuyên khoá XVIII, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 25/7/2012./.

 Nơi nhận:

- TT. HĐND, UBND tỉnh Hà Tĩnh;

- Sở: Xây dựng, Tư pháp, Trung tâm Công báo tỉnh;

- TT. Huyện ủy, TT. HĐND huyện;

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;

- UBMTTQ và các Đoàn thể huyện;

- Đại biểu HĐND huyện;

- Ban QLDA huyện;

- TT. HĐND, UBND các xã, thị trấn;

- Lưu: VT, BQLDA.

CHỦ TỊCHĐã ký


Đặng Quốc Cương