huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Nghị quyết HĐND

Nghị Quyết Số: 26/2012/NQ-HĐND ngày 30/7/2012 HĐND huyện

10-28-2014

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
HUYỆN CẨM XUYÊN

_________________

 

Số: 26/2012/NQ-HĐND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________________________

 

Cẩm Xuyên, ngày 30  tháng 7  năm 2012

 

NGHỊ QUYẾT

Về việc phê duyệt Đề án “Phát triển kinh tế tập thể huyện Cẩm Xuyên

giai đoạn 2012-2015 và những năm tiếp theo”

________________________

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN CẨM XUYÊN

KHÓA XVIII, KỲ HỌP THỨ 4

 

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Hợp tác xã năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 88/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển HTX;

Sau khi xem xét Tờ trình số 62/TTr-UBND ngày 16/7/2012 của UBND huyện về việc đề nghị phê duyệt Đề án “Phát triển kinh tế tập thể huyện Cẩm Xuyên giai đoạn 2012-2015 và những năm tiếp theo”, báo cáo thẩm tra của các ban HĐND huyện và ý kiến của đại biểu HĐND huyện,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt Đề án “Phát triển kinh tế tập thể huyện Cẩm Xuyên giai đoạn 2012-2015 và những năm tiếp theo” (Có đề án kèm theo).

Điều 2.

Giao UBND huyện tổ chức triển khai thực hiện đề án đảm bảo tiến độ và các quy định hiện hành.

- Giao Thường trực HĐND, các ban HĐND và đại biểu HĐND huyện giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Nghị quyết đã được Hội đồng nhân dân huyện khóa XVIII, Kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 25/7/2012./.

Nơi nhận:

- TT. HĐND, UBND tỉnh Hà Tĩnh;

- Sở TC, KH-ĐT, Tư pháp và Liên minh HTX tỉnh;

- Trung tâm Công báo tỉnh;

- TT. Huyện ủy, TT. HĐND huyện;

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;

- UBMTTQ và các Đoàn thể huyện;

- Đại biểu HĐND huyện;

- Các phòng, ban, ngành cấp huyện;

- TT. HĐND, UBND các xã, thị trấn;

- Lưu: VT, TC-KH.

CHỦ TỊCH


Đã ký và ban hành

 


Đặng Quốc Cương