huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Nghị quyết HĐND

Nghị Quyết Số: 25/2012/NQ-HĐND ngày 30/7/2012 HĐND huyện

10-28-2014

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
HUYỆN CẨM XUYÊN

_________________

 

Số: 25/2012/NQ-HĐND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________________________

 

Cẩm Xuyên, ngày 30  tháng  7  năm 2012

 

NGHỊ QUYẾT

Về việc phê duyệt quyết toán ngân sách năm 2011

_________________________

 

HĐND HUYỆN CẨM XUYÊN KHOÁ XVIII - KỲ HỌP THỨ 4

 

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND - UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 73/2003/NĐ-CP ngày 23 tháng 06 năm 2003 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế xem xét, quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương;

Sau khi xem xét báo cáo quyết toán thu - chi ngân sách năm 2011 của UBND huyện Cẩm xuyên, báo cáo thẩm định của Ban Kinh tế - Xã hội và ý kiến thảo luận của quý vị đại biểu HĐND huyện tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn quyết toán thu - chi ngân sách năm 2011 như sau:

I. Tổng thu ngân sách(Phần huyện hưởng)         311.504.579.749 đồng

Trong đó: - Thu trên địa bàn:                            25.159.914.066 đồng

              - Thu bổ sung ngân sách cấp trên:       254.629.950.000 đồng

              + Trợ cấp cân đối:                             168.287.000.000 đồng

              + Trợ cấp có mục tiêu:                       86.342.950.000 đồng

              - Thu chuyển nguồn:                          26.637.273.683 đồng

              - Thu các khoản để lại quản lý qua NS:  3.134.042.000 đồng

              + Ghi thu tiền học phí:                         2.612.142.000 đồng

              + Thu tiền của các tổ chức ủng hộ BL:   521.900.000 đồng

               - Kết dư ngân sách:                           1.943.400.000 đồng

II. Tổng chi ngân sách:                                  311.502.579.749 đồng

Trong đó:  -  Chi ngân sách huyện:             192.716.003.510 đồng

               + Chi đầu tư phát triển:              15.007.211.160 đồng

               + Chi thường xuyên:                   177.708.792.350 đồng

               - Chi nộp ngân sách cấp trên:      134.300.000 đồng

               - Chi trợ cấp khối xã:                  92.858.355.817 đồng

               - Chi chuyển nguồn:                   25.793.920.422 đồng

III. Kết dư ngân sách:                                     2.000.000 đồng

Điều 2.

Giao UBND huyện công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2011 đã được HĐND huyện phê duyệt theo đúng luật định.

Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban HĐND và quý vị Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Nghị quyết đã được Hội đồng nhân dân huyện Cẩm Xuyên khoá XVIII, Kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 25/7/2012./.

 Nơi nhận:

- TT. HĐND, UBND tỉnh Hà Tĩnh;

- Các Sở: Tư pháp, Tài chính;

- Trung tâm Công báo Hà Tĩnh;

- TT. Huyện ủy, TT. HĐND huyện;

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;

- UBMTTQ và các Đoàn thể huyện;

- Đại biểu HĐND huyện;

- Các phòng, ban, ngành cấp huyện;

- TT. HĐND, UBND các xã, thị trấn;

- Lưu: VT, P. TC-KH.

CHỦ TỊCHđã ký


Đặng Quốc Cương