huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Bầu cử HĐND các cấp

Nghị quyết số 43/NQ-UBBC ngày 27/5/2016 của Ủy ban bầu cử huyện Cẩm Xuyên

Nghị quyết công bố kết quả danh sách bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HDDND huyện Cẩm Xuyên khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021

Quyết định 23/QĐ-UBBC Ngày 26/4/2016 của Ủy ban bầu cử huyện Cẩm Xuyên

QĐ Công bố danh sách chính thức những người ứng cử Đại biểu HĐND huyện Cẩm Xuyen khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 theo từng đơn vị bầu cử

Công văn số 20/UBBC Ngày 25/4/2016 của Ủy ban bầu cử huyện Cẩm Xuyên

Về việc thống nhất lập danh sách và tiểu sử tóm tắt người ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân

Quyết định số 1119/QĐ-UBND ngày 10/3/2016 của UBND huyện Cẩm Xuyên

 QĐ phê chuẩn khu vực bỏ phiếu bầu cử ĐB Quốc hội khóa XIV và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 thuộc xã Cẩm Dương

Quyết định số 1118/QĐ-UBND ngày 10/3/2016 của UBND huyện Cẩm Xuyên

 QĐ phê chuẩn khu vực bỏ phiếu bầu cử ĐB Quốc hội khóa XIV và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 thuộc xã Cẩm Yên

Quyết định số 1117/QĐ-UBND ngày 10/3/2016 của UBND huyện Cẩm Xuyên

 QĐ phê chuẩn khu vực bỏ phiếu bầu cử ĐB Quốc hội khóa XIV và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 thuộc xã Cẩm Hòa

Quyết định số 1116/QĐ-UBND ngày 10/3/2016 của UBND huyện Cẩm Xuyên

 QĐ phê chuẩn khu vực bỏ phiếu bầu cử ĐB Quốc hội khóa XIV và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 thuộc xã Cẩm Quang

Quyết định số 1115/QĐ-UBND ngày 10/3/2016 của UBND huyện Cẩm Xuyên

QĐ phê chuẩn khu vực bỏ phiếu bầu cử ĐB Quốc hội khóa XIV và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 thuộc thị trấn Cẩm Xuyên

Quyết định số 1114/QĐ-UBND ngày 10/3/2016 của UBND huyện Cẩm Xuyên

QĐ phê chuẩn khu vực bỏ phiếu bầu cử ĐB Quốc hội khóa XIV và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 thuộc các xã Cẩm Huy

Quyết định số 1113/QĐ-UBND ngày 10/3/2016 của UBND huyện Cẩm Xuyên

QĐ phê chuẩn khu vực bỏ phiếu bầu cử ĐB Quốc hội khóa XIV và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 thuộc các xã Cẩm Quan

Quyết định số 1112/QĐ-UBND ngày 10/3/2016 của UBND huyện Cẩm Xuyên

QĐ phê chuẩn khu vực bỏ phiếu bầu cử ĐB Quốc hội khóa XIV và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 thuộc các xã Cẩm Thành

Quyết định số 1111/QĐ-UBND ngày 10/3/2016 của UBND huyện Cẩm Xuyên

QĐ phê chuẩn khu vực bỏ phiếu bầu cử ĐB Quốc hội khóa XIV và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 thuộc các xã Cẩm Vịnh

Quyết định số 1110/QĐ-UBND ngày 10/3/2016 của UBND huyện Cẩm Xuyên

QĐ phê chuẩn khu vực bỏ phiếu bầu cử ĐB Quốc hội khóa XIV và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 thuộc các xã Cẩm Bình

Quyết định số 1109/QĐ-UBND ngày 10/3/2016 của UBND huyện Cẩm Xuyên

QĐ phê chuẩn khu vực bỏ phiếu bầu cử ĐB Quốc hội khóa XIV và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 thuộc các xã Cẩm

Quyết định số 1108/QĐ-UBND ngày 10/3/2016 của UBND huyện Cẩm Xuyên

QĐ phê chuẩn khu vực bỏ phiếu bầu cử ĐB Quốc hội khóa XIV và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 thuộc các xã Cẩm Mỹ

Quyết định số 1107/QĐ-UBND ngày 10/3/2016 của UBND huyện Cẩm Xuyên

Quyết định phê chuẩn khu vực bỏ phiếu bầu cử ĐB Quốc hội khóa XIV và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 thuộc các xã Cẩm Thạch

Quyết định 275/QĐ-UBND ngày 27/01/2016 của UBND huyện Cẩm xuyên

Quyết định về việc thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021

Quyết định số 04/QĐ-UBBC ngày 02/3/2016 của Ủy ban bầu cử huyện Cẩm Xuyên

Quyết định về việc ấn định và công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bàu cử và số lượng đại biểu HĐND huyện Cẩm Xuyên nhiệm kỳ 2016-2021 được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử

Quyết định 01/QĐ-UBBC ngày 05/02/2016 của Ủy ban bầu cử huyện Cẩm Xuyên

Quyết định về việc thành lập tổ giúp việc Ủy ban bầu cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021

Chỉ thị 14 -CT/HU ngày 12/02/2016 của Huyện ủy Cẩm Xuyên

Về việc tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021