huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Nghị quyết HĐND

Nghị Quyết Số: 76/2015/NQ-HĐND ngày 30/12/2015 HĐND huyện

Nghị Quyết Về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện nhiệm kỳ 2011-2016

Nghị Quyết Số: 75/2015/NQ-HĐND ngày 30/12/2015 HĐND huyện

Nghị Quyết Về Chương trình xây dựng, ban hành nghị quyết chuyên đề và Chương trình giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân huyện năm 2016

Nghị Quyết Số: 74/2015/NQ-HĐND ngày 30/12/2015 HĐND huyện

Nghị Quyết Về việc thông qua Đề án “Tái cơ cấu ngành thủy sản theo hướng nâng cao giá trị gia tăng,phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2015 - 2020

Nghị Quyết Số: 72/2015/NQ-HĐND ngày 30/12/2015 HĐND huyện

Nghị Quyết Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2016

Nghị Quyết Số: 73/2015/NQ-HĐND ngày 30/12/2015 HĐND huyện

Nghị Quyết Về việc phân bổ dự toán thu, chi ngân sách năm 2016

Nghị Quyết Số: 61/2014/NQ-HĐND ngày 31/12/2014 HĐND huyện

NGHỊ QUYẾT Phê duyệt Đề án Nâng cao hiệu quả quản lý chất thải rắn giai đoạn 2015-2020 và định hướng những năm tiếp theo trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên.

Nghị Quyết Số: 60/2014/NQ-HĐND ngày 31/12/2014 HĐND huyện

NGHỊ QUYẾT Về phân bổ dự toán thu, chi ngân sách và bố trí vốn đầu tư phát triển năm 2015

Nghị Quyết Số: 59/2014/NQ-HĐND ngày 31/12/2014 HĐND huyện

NGHỊ QUYẾT Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2015

Nghị Quyết Số: 52/2014/NQ-HĐND ngày 27/6/2014 HĐND huyện

Về việc phê duyệt Đề án Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững,gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2014-2020

Nghị Quyết Số: 51/2014/NQ-HĐND ngày 27/62014 HĐND huyện

Nghị quyết Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2014

Nghị Quyết Số: 49/2013/NQ-HĐND ngày 27/12/2013 HĐND huyện

Nghị quyết Phê duyệt Đề án phát triển thương mại gắn với xây dựng nông thôn mới Cẩm Xuyên giai đoạn 2014 - 2016, định hướng đến năm 2020

Nghị Quyết Số: 48/2013/NQ-HĐND ngày 27/12/2013 HĐND huyện

Nghị Quyết Phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống truyền thanh huyện và cơ sở giai đoạn 2014-2016, định hướng đến năm 2020

Nghị Quyết Số: 47/2013/NQ-HĐND ngày 27/12/2013 HĐND huyện

Nghị quyết Phê duyệt Đề án xây dựng Trung tâm giao dịch một cửa hiện đại của huyện

Nghị Quyết Số: 46/2013/NQ-HĐND ngày 27/12/2013 HĐND huyện

Nghị quyết về việc phân bổ dự toán thu, chi ngân sách năm 2014

Nghị Quyết Số: 45/2013/NQ-HĐND ngày 27/12/2013 HĐND huyện

Nghị quyết Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2014

Nghị Quyết Số: 44/2013/NQ-HĐND ngày 22/7/2013 HĐND huyện

Nghị Quyết Số: 44/2013/NQ-HĐND ngày 22/7/2013 HĐND huyện

Nghị Quyết Số: 43/2013/NQ-HĐND ngày 22/7/2013 HĐND huyện

Nghị Quyết Số: 43/2013/NQ-HĐND ngày 22/7/2013 HĐND huyện

Nghị Quyết Số: 41/2013/NQ-HĐND ngày 22/7/2013 HĐND huyện

Nghị Quyết Số: 41/2013/NQ-HĐND ngày 22/7/2013 HĐND huyện

Nghị Quyết Số: 40/2013/NQ-HĐND ngày 22/7/2013 HĐND huyện

Nghị Quyết Số: 40/2013/NQ-HĐND ngày 22/7/2013 HĐND huyện

Nghị Quyết Số: 31/2013/NQ-HĐND ngày 09/01/2013 HĐND huyện

Nghị Quyết Số: 31/2013/NQ-HĐND ngày 09/01/2013 HĐND huyện

Nghị Quyết Số: 33/2013/NQ-HĐND ngày 09/01/2013 HĐND huyện

Nghị Quyết Số: 33/2013/NQ-HĐND ngày 09/01/2013 HĐND huyện

Nghị Quyết Số: 30/2012/NQ-HĐND ngày 30/7/2012 HĐND huyện

Nghị Quyết Số: 30/2012/NQ-HĐND ngày 30/7/2012 HĐND huyện

Nghị Quyết Số: 29/2012/NQ-HĐND ngày 30/7/2012 HĐND huyện

Nghị Quyết Số: 29/2012/NQ-HĐND ngày 30/7/2012 HĐND huyện

Nghị Quyết Số: 28/2012/NQ-HĐND ngày 30/7/2012 HĐND huyện

Nghị Quyết Số: 28/2012/NQ-HĐND ngày 30/7/2012 HĐND huyện

Nghị Quyết Số: 27/2012/NQ-HĐND ngày 30/7/2012 HĐND huyện

Nghị Quyết Số: 27/2012/NQ-HĐND ngày 30/7/2012 HĐND huyện

Nghị Quyết Số: 26/2012/NQ-HĐND ngày 30/7/2012 HĐND huyện

Nghị Quyết Số: 26/2012/NQ-HĐND ngày 30/7/2012 HĐND huyện

Nghị Quyết Số: 25/2012/NQ-HĐND ngày 30/7/2012 HĐND huyện

Nghị Quyết Số: 25/2012/NQ-HĐND ngày 30/7/2012 HĐND huyện

Nghị Quyết Số: 24/2012/NQ-HĐND ngày 30/7/2012 HĐND huyện

Nghị Quyết Số: 24/2012/NQ-HĐND ngày 30/7/2012 HĐND huyện