huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Thông tin - Tuyên truyền

Tuyên truyền phòng, chống tệ nạn ma tuý

Triển khai tuyên truyền Tháng hành động phòng chống ma tuý năm 2018 theo sự chỉ đạo của Sở Thông tin và Truyền thông tại Công văn số 483/STTTT-TTBCXB ngày 20/6/2018.

Hướng dẫn triển khai một số quy định đối với hoạt động xuất bản Bản tin

Để tiếp tục chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động xuất bản Bản Tin, đề nghị các cơ quan, đơn vị lưu ý một số nội dung sau:

Tuyên truyền Đề án số hoá truyền dẫn, phát sóng truyền hình số mặt đất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Theo lộ trình được phê duyệt tại Kế hoạch số 848/KH-UBND ngày 26/12/2016 của UBND tỉnh đến ngày 31/12/2018 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh sẽ ngừng phát sóng truyền hình tương tự, chuyển hoàn toàn sang truyền hình số mặt đất.