huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Góp ý dự thảo

CV số 2327 góp ý dự thảo quy chế xét tuyển giáo viên mầm non, tiểu học năm 2018

CV số 2327 góp ý dự thảo quy chế xét tuyển giáo viên mầm non, tiểu học năm 2018

CV số 1979 đề nghị góp ý dự thảo" Báo cáo đánh giá kết quả 5 năm thực hiện đề án tái cơ cấu nông nghiệp và xây dựng kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2018-2020 định hướng phát triển những năm tiếp theo

CV số 1979 đề nghị góp ý dự thảo" Báo cáo đánh giá kết quả 5 năm thực hiện đề án tái cơ cấu nông nghiệp và xây dựng kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2018-2020 định hướng phát triển những năm tiếp theo

CV số 1884 góp ý dự thảo quy định tiêu chí đánh giá, chấm điểm xếp loại người đứng đầu

CV số 1884 góp ý dự thảo quy định tiêu chí đánh giá, chấm điểm xếp loại người đứng đầu

CV số 1672 Góp ý dự thảo Quyết định ban hành Bộ chỉ số CCHC

CV số 1672 Góp ý dự thảo Quyết định ban hành Bộ chỉ số CCHC

CV số 1628 góp ý kế hoạch triển khai Chương trình hành động của Huyện ủy

CV số 1628 góp ý kế hoạch triển khai Chương trình hành động của Huyện ủy

CV số 230 V.v góp ý Đề án thành lập Trung tâm hành chính công huyện Cẩm Xuyên

CV số 230 V.v góp ý Đề án thành lập Trung tâm hành chính công huyện Cẩm Xuyên

CV số 100 V.v góp ý dự thảo Đề án sắp xếp lại Ban quản lý dự án xây dựng huyện Cẩm Xuyên

CV số 100 V.v góp ý dự thảo Đề án sắp xếp lại Ban quản lý dự án xây dựng huyện Cẩm Xuyên