huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Phần mềm

Theo dõi, chủ động các biện pháp phòng tránh, ngăn chặn kết nối máy chủ điều khiển mã độc tống tiền GandCrab

Hiện nay, Trung tâm Ứng ứu khẩn cấp máy tính Việt Nam (VNCERT) phát hiện đang có chiến dịch phát tán mã độc tống tiền GrandCrab tấn công nhiều nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam.