huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Khen thưởng, kỷ luật

CV số 01 đăng ký thi đua năm 2018

CV số 01 đăng ký thi đua năm 2018

Xếp loại thi đua trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm 2017

Tại quyết định số 5823/QĐ-UBND ngày 25/12/2017 của UBND huyện