huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Sản phẩm - ATVSTP - MT

Triển khai thực hiện quy định bảo vệ môi trường trên địa bàn 

Tại Công văn số 1335/UBND-TNMT ngày 25/6/2018 của UBND huyện Cẩm Xuyên

Tăng cường công tác kểm tra, chấn chỉnh hoạt động kiểm soát giết mổ động vật

UBND đã ban hành Công điện số 761/CĐ-UBND ngày 20/4/2018, kịp thời chấn chỉnh tình trạng buông lỏng quản lý như thời gian qua và tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước đối với hoạt động vận chuyển, giết mổ thời gian tới.

 CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG số 379 Thực hiện Nghị quyết số 05/NQ/TU ngày 7/12/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Về việc "tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với một số lĩnh vực bảo vệ môi trường đến năm 2025 và những năm tiếp theo"