huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Phổ biến giáo dục pháp luật

 KẾ HOẠCH triển khai thi hành Bộ luật Hình sự

Kế hoạch số 3258/KH-UBND ngày 15/12/2017 của UBND huyện Cẩm Xuyên

KẾ HOẠCH Triển khai thi hành Luật trách nhiệm bồi thường Nhà nước

Kế hoạch số 3259/KH-UBND ngày 15/12/2017 của UBND huyện

Đề cương giới thiệu bộ Luật Trẻ em

Theo Khoản 1, Điều 37 Hiến pháp năm 2013, trẻ em (người dưới 16 tuổi) được Nhà nước, gia đình và xã hội bảo vệ, chăm sóc và giáo dục; được tham gia vào các vấn đề về trẻ em; nghiêm cấm xâm hại, hành hạ, ngược đãi, bỏ mặc, lạm dụng, bóc lột sức lao động và những hành vi khác vi phạm quyền trẻ em.

Đề cương giới thiệu bộ Luật Tố cáo

Ngày 11-11-2011, tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII đã thông qua Luật tố cáo. Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký Lệnh công bố Luật tố cáo và Luật có hiệu lực từ ngày 01-7-2012.

Đề cương giới thiệu Luật phòng, chống bạo lực gia đình.

Đề cương giới thiệu Luật phòng, chống bạo lực gia đình.

Đề cương giới thiệu bộ Luật phí và Lệ phí.

Luật phí và lệ phí được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 25/11/2015, tại kỳ họp thứ 10. Chủ tịch nước ký Lệnh công bố ngày 08/12/2015 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017.

Đề cương giới thiệu bộ Luật Ngân sách nhà nước năm 2015

Ngày 25/6/2015, tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật ngân sách nhà nước (thay thế Luật ngân sách nhà nước năm 2002). Chủ tịch nước ký Lệnh số 13/2015/L-CTN ngày 09/7/2015 công bố Luật ngân sách nước. Luật có hiệu lực thi hành từ năm ngân sách 2017.

Đề cương giới thiệu bộ Luật Dân sự năm 2015

Bộ luật dân sự được Quốc hội Khóa XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 24/11/2015; được Chủ tịch nước ký lệnh công bố ngày 08/12/2015 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017. Bộ luật có 6 phần, 27 chương với 689 điều.

Hướng dẫn công tác phổ biến giáo dục pháp luật Quý IV năm 2017

Phổ biến giáo dục pháp luật Quý IV năm 2017