huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

TT CCHC, PBGDPL

Huyện Cẩm Xuyên nâng cao công tác cải cách hành chính

Trong thời gian qua, với sự chỉ đạo sát sao của cấp ủy chính quyền huyện Cẩm Xuyên. Sự nỗ lực không ngừng của các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn trong công tác cải cách hành chính. Bước đầu đã mang lại những chuyển biến tích cực trong việc nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung trên địa bàn toàn huyện.

Luật Tố cáo Luật số 25/2018/QH14

Luật có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2019

Luật Đo đạc và Bản đồ Luật số 27/2018/QH14

Luật có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2019

Luật Cạnh tranh Luật số 23/2018/QH14

Luật có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2019

Luật An ninh mạng Luật số 24/2018/QH14

Có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2019

Luật Quốc Phòng Luật số 22/2018/QH14

Luật Quốc phòng có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019

Thể lệ Hội thi Hòa giải viên giỏi cấp huyện năm 2018

Thực hiện Kế hoạch 1014/KH-UBND ngày 24/5/2018 về việc Tổ chức Hội thi hòa giải viên giỏi trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên và Quyết định số 2501/QĐ-UBND ngày 18/6/2018 về việc Thành lập Ban tổ chức Hội thi Hòa giải viên giỏi; Ngày 02/7/2018, Ban tổ chức Hội thi đã xây dựng và ban hành Thể lệ Hội thi.

QĐ số 2501 Thành lập Ban tổ chức Hội thi Hòa giải viên giỏi

Tại Quyết định số 2501/QĐ-UBND ngày 18/6/2018 của UBND huyện Cẩm Xuyên

Tuyên truyền phòng, chống tệ nạn ma tuý

Triển khai tuyên truyền Tháng hành động phòng chống ma tuý năm 2018 theo sự chỉ đạo của Sở Thông tin và Truyền thông tại Công văn số 483/STTTT-TTBCXB ngày 20/6/2018.

Hướng dẫn triển khai một số quy định đối với hoạt động xuất bản Bản tin

Để tiếp tục chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động xuất bản Bản Tin, đề nghị các cơ quan, đơn vị lưu ý một số nội dung sau:

Tuyên truyền Đề án số hoá truyền dẫn, phát sóng truyền hình số mặt đất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Theo lộ trình được phê duyệt tại Kế hoạch số 848/KH-UBND ngày 26/12/2016 của UBND tỉnh đến ngày 31/12/2018 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh sẽ ngừng phát sóng truyền hình tương tự, chuyển hoàn toàn sang truyền hình số mặt đất.

Kế hoạch Phổ biến giáo dục pháp luật ngành Thông tin- Truyền thông

Kế hoạch số 475/KH-UBND ngày 15/03/2018 của UBND huyện Cẩm Xuyên

 KẾ HOẠCH triển khai thi hành Bộ luật Hình sự

Kế hoạch số 3258/KH-UBND ngày 15/12/2017 của UBND huyện Cẩm Xuyên

KẾ HOẠCH Triển khai thi hành Luật trách nhiệm bồi thường Nhà nước

Kế hoạch số 3259/KH-UBND ngày 15/12/2017 của UBND huyện

Đề cương giới thiệu bộ Luật Trẻ em

Theo Khoản 1, Điều 37 Hiến pháp năm 2013, trẻ em (người dưới 16 tuổi) được Nhà nước, gia đình và xã hội bảo vệ, chăm sóc và giáo dục; được tham gia vào các vấn đề về trẻ em; nghiêm cấm xâm hại, hành hạ, ngược đãi, bỏ mặc, lạm dụng, bóc lột sức lao động và những hành vi khác vi phạm quyền trẻ em.

Đề cương giới thiệu bộ Luật Tố cáo

Ngày 11-11-2011, tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII đã thông qua Luật tố cáo. Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký Lệnh công bố Luật tố cáo và Luật có hiệu lực từ ngày 01-7-2012.

Đề cương giới thiệu Luật phòng, chống bạo lực gia đình.

Đề cương giới thiệu Luật phòng, chống bạo lực gia đình.

Đề cương giới thiệu bộ Luật phí và Lệ phí.

Luật phí và lệ phí được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 25/11/2015, tại kỳ họp thứ 10. Chủ tịch nước ký Lệnh công bố ngày 08/12/2015 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017.

Đề cương giới thiệu bộ Luật Ngân sách nhà nước năm 2015

Ngày 25/6/2015, tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật ngân sách nhà nước (thay thế Luật ngân sách nhà nước năm 2002). Chủ tịch nước ký Lệnh số 13/2015/L-CTN ngày 09/7/2015 công bố Luật ngân sách nước. Luật có hiệu lực thi hành từ năm ngân sách 2017.

Đề cương giới thiệu bộ Luật Dân sự năm 2015

Bộ luật dân sự được Quốc hội Khóa XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 24/11/2015; được Chủ tịch nước ký lệnh công bố ngày 08/12/2015 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017. Bộ luật có 6 phần, 27 chương với 689 điều.

Hướng dẫn công tác phổ biến giáo dục pháp luật Quý IV năm 2017

Phổ biến giáo dục pháp luật Quý IV năm 2017