huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnhVăn bản pháp quy / Trung Ương

 • Số /ký hiệu

 • Ngày ban hành

 • Trích yếu & download

 • 06/2015/QĐ-TTG
 • 25/03/2015
 • Ban hành quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một của liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương
 • 04/2015/TTLT-BGDĐT-BTC
 • 10/03/2015
 • THÔNG TƯ LIÊN TỊCH 04/2015/TTLT-BGDĐT-BTC Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 143/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định về bồi hoàn học bổng và chi phí đào tạo
 • 10/2015/TTLT-BNNPTNT-BTC
 • 03/03/2015
 • Thông tư liên tịch số: 10/2015/TTLT-BNNPTNT-BTC của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Tài chính ngày 03 tháng 3 năm 2015 Hướng dẫn chi tiết các mặt hàng thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn thực hiện bình ổn giá và kê khai giá
 • 26/2015/TT-BTC
 • 27/02/2015
 • Hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 2 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ
 • 03/2015/TT-BGDĐT
 • 26/02/2015
 • Thông tư 03/2015/TT-BGDĐT về Quy chế tuyển sinh Đại học, cao đẳng hệ chính quy do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 • 23/2015/NĐ-CP
 • 16/02/2015
 • NGHỊ ĐỊNH VỀ CẤP BẢN SAO TỪ SỔ GỐC, CHỨNG THỰC BẢN SAO TỪ BẢN CHÍNH, CHỨNG THỰC CHỮ KÝ VÀ CHỨNG THỰC HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH
 • 20/2015/NĐ-CP
 • 14/02/2015
 • Quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng
 • 17/2015/NĐ-CP
 • 14/02/2015
 • NGHỊ ĐỊNH 17/2015/NĐ-CP Quy định tiền lương tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang có hệ số lương từ 2,34 trở xuống
 • 01/2015/TT-BNV
 • 13/02/2015
 • Thông tư 01/2015/TT-BNV hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Quyết định 130-CP và Quyết định 111-HĐBT do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
 • 14/2015/NĐ-CP
 • 13/02/2015
 • ghị định số 14/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đường sắt
 • 09/2015/NĐ-CP
 • 22/01/2015
 • Nghị định số 09/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc
 • 04/2015/NĐ-CP
 • 09/01/2015
 • VỀ THỰC HIỆN DÂN CHỦ TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC VÀ ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP
 • 47/2014/TT-NHNN
 • 31/12/2014
 • Quy định các yêu cầu kỷ thuật về an toàn bảo mật đối với trang thiết bị phục vụ thanh toán thẻ Ngân hàng
 • 71/2014/QH13
 • 26/11/2014
 • Luật số: 71/2014/QH13 Sửa dổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế
 • 16/2014/tt-btttt
 • 18/11/2014
 • Thông tư 16/2014/TT-BTTTT Quy định việc xác định hoạt động sản phẩm sản xuất phần mềm
 • 12/2014/TT-BTTTT
 • 17/11/2014
 • Thông tư Ban hành danh mục hàng hóa theo mã số HS thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Thông tin - Truyền thông
 • 67/2014/NĐ-CP
 • 07/07/2014
 • Nghị định số 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Về một số chính sách phát triển thủy sản
 • Số: 17/CT-TTg
 • 20/06/2014
 • VỀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHẤN CHỈNH TÌNH TRẠNG LẠM DỤNG YÊU CẦU NỘP BẢN SAO CÓ CHỨNG THỰC ĐỐI VỚI GIẤY TỜ, VĂN BẢN KHI THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
 • 37/2014/NĐ-CP
 • 05/05/2014
 • Nghị định quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thij xã, thành phố thuộc tỉnh
 • 14 /2013/TT-BTTTT
 • 21/06/2013
 • Hướng dẫn việc lập, phê duyệt và tổ chức thực hiện quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tại địa phương
 • 16/2013/NĐ-CP
 • 06/02/2013
 • Nghị định 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ quy định về rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL
 • 20/2010/TT-BTP
 • 30/11/2010
 • Thông tư 20/2010/TT-BTP ngày 30/11/2010 của Bộ Tư pháp hướng dẫn Nghị định 40/2010/NĐ-CP về kiểm tra , xử lý văn bản QPPL.
 • 12/2007/TTLT/BXD-BTTTT
 • 11/12/2007
 • Hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng đối với các công trình trạm thu, phát sóng thông tin di động ở các đô thị
 • 91/2006/NĐ-CP
 • 09/06/2006
 • Nghị định 91/2006/NĐ-CP ngày 09/6/2006 quy định chi tiết một số điều Luật ban hành văn bản QPPL của HĐND-UBND.