huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnhHoạt động điều hành / Kế hoạch

 • Số /ký hiệu

 • Ngày ban hành

 • Trích yếu & download

 • 105/kh-ubnd
 • 25/12/2015
 • Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của huyện Cẩm Xuyên năm 2016
 • 23/Kh-hđnd
 • 10/08/2015
 • Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Bộ luật hình sự (sữa đổi) trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên
 • 17/kh-ubnd
 • 12/02/2015
 •  Kế hoạch và truyền thông về kiểm soát thủ tục hành chính năm 2015
 • 83/kh-ubnd
 • 20/11/2014
 • KH thực hiện để đẩy nhanh tiến độ giao đất, giao rừng cấp GCNQSD đất lâm nghiệp trên địa bàn
 • 82/kh-ubnd
 • 18/11/2014
 • KH tổ chức tập huấn về giám sát cộng đồng và các cơ chế chính sách thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
 • 81/kh-ubnd
 • 03/11/2014
 • KH triển khai thực hiện Luật xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hành
 • 79/kh-ubnd
 • 31/10/2014
 • KH tổ chức cuộc thi: Tìm hiểu Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam"KH tổ chức cuộc thi: Tìm hiểu Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam"
 • 80/kh-ubnd
 • 31/10/2014
 • KH thực hiện Nghị quyết số 92/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 của HĐND tỉnh về việc" Đảm bảo tài chính cho các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2014-2020 của
 • 78/kh-ubnd
 • 30/10/2014
 • KH phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên
 • 77/kh-ubnd
 • 29/10/2014
 • KH kiểm tra việc thực hiện Luật lao động, Luật công đoàn, Luật BHXH, Luật BHYT trong doanh nghiệp
 • 75/kh-ubnd
 • 22/10/2014
 • KH triển khai, thực hiện QĐ số 34/2014/QĐ-TTg ngày 30/5/2014 của Thủ tuóng Chính phủ về quy định tiêu chuẩn xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em
 • 76/kh-ubnd
 • 22/10/2014
 • KH tổ chức thực hiện " ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam" năm 2014
 • 73/KH-UBND
 • 16/10/2014
 • KH tổ chức điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ gia đình có mức sống trung bình năm 2014
 • 74/KH-UBND
 • 16/10/2014
 • KH tuyên truyền các Nghị quyết của HĐND tỉnh khóa XVI và NQ của HĐND huyện khóa XVIII, các chương trình kế hoạch hành động của UBND tỉnh, huyện
 • 72/KH-UBND
 • 15/10/2014
 • KH Bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng công chức xã, thị trấn năm 2014
 • 71/KH-UBND
 • 14/10/2014
 • KH sơ kết tổng rà soát chính sách người có công với cách mạng
 • 68/KH-UBND
 • 08/10/2014
 • KH hành động vì trẻ em Cẩm Xuyên bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS giai đoạn 2014-2020
 • 67/KH-UBND
 • 07/10/2014
 • KH thực hiện CT 34/CT-TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng
 • 65/KH-UBND
 • 30/09/2014
 • KH ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của huyện Cẩm Xuyên năm 2015
 • 66/KH-UBND
 • 30/09/2014
 • KH tổ chức tập huấn, huyến luyện và đào tạo nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ năm 2014