huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Phòng ban trực thuộc

Các đơn vị hành chính huyện

Các đơn vị hành chính huyện: 25 xã và 2 thị trấn

Các phòng ban chuyên môn thuộc UBND huyện

Các phòng ban chuyên môn thuộc UBND huyện: Văn phòng HĐND- UBND, Phòng Giáo dục và đào tạo, Tài chính - Kế hoạch, Nội vụ, Văn hoá- Thông tin, Nông nghiệp và PTNT, Kinh tế - Hạ tầng