huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Phòng ban trực thuộc

Quyết định số 09/2017/QĐ-UBND ngày 18/10/2017 của UBND huyện Cẩm Xuyên

Ban hành Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Y tế

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm ứng dụng KHKT&BVCTVN huyện Cẩm Xuyên

Quy định tại Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 18/10/2017 của UBND huyện Cẩm Xuyên

Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND ngày 18/10/2017 của UBND huyện Cẩm Xuyên

Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Lao động - TB&XH

Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND ngày 29/9/2017 của UBND huyện Cẩm Xuyên

Ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Văn hóa - Thông tin

Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND ngày 29/9/2017 của UBND huyện Cẩm Xuyên

ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Cẩm Xuyên

Quyết định số 04/2017/QĐ-UBND ngày 29/9/2017 của UBND huyện Cẩm Xuyên

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ,quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Thanh tra huyện

Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ngày 29/9/2017 của UBND huyện Cẩm Xuyên

Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Kinh tế và Hạ tầng

Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 11/9/2017 của UBND huyện Cẩm Xuyên

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện

Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND ngày 07/9/2017 của UBND huyện Cẩm Xuyên

Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Phòng Tài chính – Kế hoạch

Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND ngày 21/12/2015 của UBND huyện Cẩm Xuyên

Quyết định ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của phòng Nội vụ

Các đơn vị hành chính huyện

Các đơn vị hành chính huyện: 25 xã và 2 thị trấn