huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Ủy ban nhân dân cấp xã

Gồm 25 xã và 02 Thị trấn

06-20-2018

 

TT

Tên đơn vị hành chính

Hộp thư điện tử

Điện thoại

1

UBND TT Cẩm Xuyên

ubttcamxuyen.cx@hatinh.gov.vn

0393.760.811

2

UBND TT Thiên Cầm

ubttthiencam.cx@hatinh.gov.vn

0393.862.679

3

UBND xã Cẩm Trung

ubxacamtrung.cx@hatinh.gov.vn

0393.863.195

4

UBND xã Cẩm Quan

ubxacamquan.cx@hatinh.gov.vn

0393.760.787

5

UBND Xã Cẩm Lộc

ubxacamloc.cx@hatinh.gov.vn

0393.863.099

6

UBND xã Cẩm Thành

ubxacamthanh.cx@hatinh.gov.vn

0393.861.218

7

UBND xã Cẩm Phúc

ubxacamphuc.cx@hatinh.gov.vn

0393.861.177

8

UBND xã Cẩm Quang

ubxacamquang.cx@hatinh.gov.vn

0393.245.979

9

UBND xã Cẩm Minh

ubxacamminh.cx@hatinh.gov.vn

0393.863.249

10

UBND xã Cẩm Mỹ

ubxacammy.cx@hatinh.gov.vn

0393.214.272

11

UBND Xã Cẩm Lạc

ubxacamlac.cx@hatinh.gov.vn

0393.214.197

12

UBND Xã Cẩm Vịnh

ubxacamvinh.cx@hatinh.gov.vn

0393.885.204

13

UBND Xã Cẩm Hà

ubxacamha.cx@hatinh.gov.vn

0393.243.043

14

UBND Xã Cẩm Hoà

ubxacamhoa.cx@hatinh.gov.vn

0393.860.561

15

UBND Xã Cẩm Duệ

ubxacamdue.cx@hatinh.gov.vn

0393.860.428

16

UBND Xã Cẩm Hưng

ubxacamhung.cx@hatinh.gov.vn

0393.861.485

17

UBND Xã Cẩm Bình

ubxacambinh.cx@hatinh.gov.vn

0393.861.640

18

UBND Xã Cẩm Thạch

ubxacamthach.cx@hatinh.gov.vn

0393.773.469

19

UBND Xã Cẩm Nhượng

ubxacamnhuong.cx@hatinh.gov.vn

0393.862.631

20

UBND Xã Cẩm Thịnh

ubxacamthinh.cx@hatinh.gov.vn

0393.863.055

21

UBND Xã Cẩm Thăng

ubxacamthang.cx@hatinh.gov.vn

0393.861.129

22

UBND Xã Cẩm Sơn

ubxacamson.cx@hatinh.gov.vn

0393.863.846

23

UBND Xã Cẩm Lĩnh

ubxacamlinh.cx@hatinh.gov.vn

0393.243.007

24

UBND Xã Cẩm Nam

ubxacamnam.cx@hatinh.gov.vn

0393.861.803

25

UBND Xã Cẩm Dương

ubxacamduong.cx@hatinh.gov.vn

0989.802969

26

UBND Xã Cẩm Yên

ubxacamyen.cx@hatinh.gov.vn

0393.861.800

27

UBND xã Cẩm Huy

ubxacamhuy.cx@hatinh.gov.vn

0988.669.645